List/Grid

Luật kinh doanh Subscribe to Luật kinh doanh

Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28/09/2010

Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28/09/2010

Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28/09/2010 của Chính phủ ban hành về công báo.

Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/09/2010

Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/09/2010

Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/09/2010 của Chính phủ ban hành về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Nghị định số 97/2010/NĐ-CP ngày 21/09/20

Nghị định số 97/2010/NĐ-CP ngày 21/09/20

Nghị định số 97/2010/NĐ-CP ngày 21/09/20 xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.

Thông tư liên tịch 20/2010/TTLT-BKH-BTC ngày 21/9/2010

Thông tư liên tịch 20/2010/TTLT-BKH-BTC ngày 21/9/2010

Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BKH-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu để đăng tải trên Báo Đấu thầu.

Thông tư liên tịch 20/2010/TTLT-BKH-BTC ngày 21/9/2010

Thông tư liên tịch 20/2010/TTLT-BKH-BTC ngày 21/9/2010

Thông tư liên tịch 20/2010/TTLT-BKH-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu để đăng tải trên Báo Đấu thầu.

Thông tư số 147/2010/TT-BTC ngày 24/9/2010

Thông tư số 147/2010/TT-BTC ngày 24/9/2010

Thông tư số 147/2010/TT-BTC ngày 24/9/2010 của Bộ Tài chính ban hành sửa đổi mức thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2601 tại Danh mục mức thuế suất của biểu thuế xuất khẩu.

Thông tư số 138/2010/TT-BTC ngày 17/09/2010

Thông tư số 138/2010/TT-BTC ngày 17/09/2010

Thông tư số 138/2010/TT-BTC ngày 17/09/2010 hướng dẫn chế độ phân phối lợi nhuận đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Thông tư số 137/2010/TT-BTC ngày 15/09/2010

Thông tư số 137/2010/TT-BTC ngày 15/09/2010

Thông tư số 137/2010/TT-BTC ngày 15/09/2010 quy định việc xác định giá khởi điểm của tài sản Nhà nước bán đấu giá và chế độ tài chính của hội đồng bán đấu giá tài sản.

Nghị định số 96/2010/NĐ-CP ngày 20/09/20

Nghị định số 96/2010/NĐ-CP ngày 20/09/20

Nghị định số 96/2010/NĐ-CP ngày 20/09/20 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập và Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Nghị định số 95/2010/NĐ-CP ngày 16/09/2010

Nghị định số 95/2010/NĐ-CP ngày 16/09/2010

Nghị định số 95/2010/NĐ-CP ngày 16/09/2010 quy định về cấp phép và phối hợp hoạt động với lực lượng tìm kiếm, cưú nạn nước ngoài tại Việt Nam.