List/Grid

Pháp luật Hình sự Subscribe to Pháp luật Hình sự

Nghị định số 80/2011/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 16/09/2011

Nghị định số 80/2011/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 16/09/2011

Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 16/09/2011 của Chính phủ về việc quy định các biện pháp đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

Nghị định số 82/2011/NĐ-CP di Chính Phủ ban hành ngày 16/09/2011

Nghị định số 82/2011/NĐ-CP di Chính Phủ ban hành ngày 16/09/2011

Nghị định số 82/2011/NĐ-CP ngày 16/09/2011 của Chính phủ về việc quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc.

Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-VKSTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH ngày 12/07/2011

Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-VKSTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH ngày 12/07/2011

Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-VKSTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH ngày 12/07/2011 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp , Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ Luật tố tụng hình sự đối với người tham gia tố tụng là người chưa thành niên.

Luật số 66/2011/QH12 của Quốc hội ban hành ngày 29/3/2011 Về Phòng, chống mua bán người.

Luật số 66/2011/QH12 của Quốc hội ban hành ngày 29/3/2011 Về Phòng, chống mua bán người.

Luật số 66/2011/QH12 của Quốc hội ban hành ngày 29/3/2011 Về Phòng, chống mua bán người.

Luật số 37/2009/QH12 ngày 29/06/2009 của Quốc Hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Bộ Luật Hình sự

Luật số 37/2009/QH12 ngày 29/06/2009 của Quốc Hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Bộ Luật Hình sự

Luật số 37/2009/QH12 ngày 29/06/2009 của Quốc Hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Bộ Luật Hình sự.

Pháp lệnh 09/2009/PL-UBTVQH12 ngày 27/02/2009

Pháp lệnh 09/2009/PL-UBTVQH12 ngày 27/02/2009

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số Điều của Pháp lệnh tổ chức điều tra hành sự của Uỷ ban thường vụ Quốc hội số 09/2009/PL-UBTVQH12 ngày 27 tháng 02 năm 2009.

Quyết định số 247/QĐ-TTg ngày 24/02/2009

Quyết định số 247/QĐ-TTg ngày 24/02/2009

Quyết định số 247/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ban hành quy chế hoạt động của các thành viên Uỷ ban Dân tộc.

Thông tư liên tịch 02/2009/TTLT-BCA-BTNMT ngày 06/02/2009

Thông tư liên tịch 02/2009/TTLT-BCA-BTNMT ngày 06/02/2009

Thông tư liên tịch 02/2009/TTLT-BCA-BTNMT ngày 06/02/2009 của Bộ Công an và Bộ Tài nguyên và Môi trường. Hướng dẫn quan hệ phối hợp công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

 

Quyết định số 1744/2008/QĐ-CTN ngày 04/12/2008

Quyết định số 1744/2008/QĐ-CTN ngày 04/12/2008

Quyết định số 1744/2008/QĐ-CTN ngày 04/12/2008 của Chủ tịch nước ban hành về đặc xá năm 2009.

Quyết định số 1253/2008/QĐ-TANDTC ngày 19/09/2008

Quyết định số 1253/2008/QĐ-TANDTC ngày 19/09/2008

Quyết định số 1253/2008/QĐ-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao ban hành ngày 18 tháng 9 năm 2008 về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức ngành Toà án nhân dân.