List/Grid

Luật kinh doanh Subscribe to Luật kinh doanh

Thông tư liên tịch số 04/2010/TTLT-UBND-BNV ngày 17/09/2010

Thông tư liên tịch số 04/2010/TTLT-UBND-BNV ngày 17/09/2010

Thông tư liên tịch số 04/2010/TTLT-UBND-BNV ngày 17/09/2010 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

Thông tư liên tịch số 28/2010/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 16/09/2010

Thông tư liên tịch số 28/2010/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 16/09/2010

Thông tư liên tịch số 28/2010/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 16/09/2010 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Trung tâm quản lý sau cai nghiện ma túy.

Thông tư số 150/2010/TT-BTC ngày 27/09/2010

Thông tư số 150/2010/TT-BTC ngày 27/09/2010

Thông tư số 150/2010/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 27/09/2010 hướng dẫn về thuế Giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ quan báo chí.

Thông tư số 108/2010/TT-BTC ngày 26/07/2010

Thông tư số 108/2010/TT-BTC ngày 26/07/2010

Thông tư số 108/2010/TT-BTC ngày 26/07/2010 quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho hoạt động triển khai hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc thuộc dự án cải cách quản lý tài chính công.

Thông tư số 39/2010/TT-BTC ngày 10/09/2010

Thông tư số 39/2010/TT-BTC ngày 10/09/2010

Thông tư số 39/2010/TT-BTC ngày 10/09/2010 quy định tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ của nhân viên y tế thôn, bản.

Thông tư số 38/2010/TT-BTC ngày 07/09/2010

Thông tư số 38/2010/TT-BTC ngày 07/09/2010

Thông tư số 38/2010/TT-BTC ngày 07/09/2010 hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện các quy định quản lý Nhà nước về dược và mỹ phẩm.

Thông tư số 134/2010/TT-BTC ngày 10/09/2010

Thông tư số 134/2010/TT-BTC ngày 10/09/2010

Thông tư số 134/2010/TT-BTC ngày 10/09/2010 hướng dẫn hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng để mua tạm trữ lúa, gạo hè thu năm 2010.

Thông tư số 132/2010/TT-BTC ngày 07/09/2010

Thông tư số 132/2010/TT-BTC ngày 07/09/2010

Thông tư số 132/2010/TT-BTC ngày 07/09/2010 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Quyết định số 46/2006/QĐ-BTC ngày 06/09/2006 cuả Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế phát hành trái phiếu Chính phủ theo lô lớn.

Thông tư số 131/2010/TT-BTC ngày 06/09/2010

Thông tư số 131/2010/TT-BTC ngày 06/09/2010

Thông tư số 131/2010/TT-BTC ngày 06/09/2010 hướng dẫn thực hiện Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam.

Thông tư số 130/2010/TT-BTC ngày 01/09/2010

Thông tư số 130/2010/TT-BTC ngày 01/09/2010

Thông tư số 130/2010/TT-BTC ngày 01/09/2010 về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Định Quán và trạm thu phí Bảo Lộc, Quốc lộ 20.