List/Grid

Luật kinh doanh Subscribe to Luật kinh doanh

Thông tư số 14/2010/TT-BXD ngày 20/8/2010

Thông tư số 14/2010/TT-BXD ngày 20/8/2010

Thông tư số 14/2010/TT-BXD ngày 20/8/2010 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng gạch ốp lát.

Thông tư 123/2010/TT-BTC  ngày 19/08/2010

Thông tư 123/2010/TT-BTC ngày 19/08/2010

Thông tư 123/2010/TT-BTC  ngày 19/08/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Dự án Giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc giai đoạn 2.

Thông tư số 20/2010/TT-BLĐTBXH ngày 26/07/2010

Thông tư số 20/2010/TT-BLĐTBXH ngày 26/07/2010

Thông tư số 20/2010/TT-BLĐTBXH ngày 26/07/2010 quy định về cộng tác viên thanh tra dạy nghề và hoạt động tự thanh tra, kiểm tra trong các trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề.

Thông tư số 21/2010/TT-BLĐTBXH ngày 05/08/2010

Thông tư số 21/2010/TT-BLĐTBXH ngày 05/08/2010

Thông tư số 21/2010/TT-BLĐTBXH ngày 05/08/2010 ban hành quy chế quản lý, tư vấn, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy tại trung tâm quản lý sau cai nghiện và trung tâm chữa bệnh – giáo dục – lao động xã hội.

Thông tư số 109/2010/TT-BTC ngày 27/07/2010

Thông tư số 109/2010/TT-BTC ngày 27/07/2010

Thông tư số 109/2010/TT-BTC ngày 27/07/2010 về việc sưả đổi, bổ sung một số quy định về mẫu thẻ thanh tra và việc quản lý, sử dụng thẻ thanh tra thuộc Bộ tài chính ban hành kèm theo quyết định số 41/2008/QĐ-BTC ngày 24/6/2008 cuả Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Thông tư số 103/2010/TT-BTC ngày 19/07/2010

Thông tư số 103/2010/TT-BTC ngày 19/07/2010

Thông tư số 103/2010/TT-BTC ngày 19/07/2010 sửa đổi, bổ sung thông tư số 141/2009/TT-BTC của Bộ tài chính quy định chế độ tài chính thực hiện đề án”đào tạo,bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo,quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước.

Thông tư số 117/2010/TT-BTC ngày 05/08/2010

Thông tư số 117/2010/TT-BTC ngày 05/08/2010

Thông tư số 117/2010/TT-BTC ngày 05/08/2010 hướng dẫn cơ chế tài chính cuả công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Thông tư số 116/2010/TT-BTC ngày 04/08/2010

Thông tư số 116/2010/TT-BTC ngày 04/08/2010

Thông tư số 116/2010/TT-BTC ngày 04/08/2010 sửa đổi,bổ sung thông tư số 137/2009/TT-BTC ngày 03/7/2009 của Bộ tành chính hướng dẫn thực hiện một số điều của quyết định số 33/2009/QĐ-TTG ngày 02/3/2009 của Thủ tướng chính phủ ban hành cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu.

Thông tư số 115/2010/TT-BTC ngày 04/08/2010

Thông tư số 115/2010/TT-BTC ngày 04/08/2010

Thông tư số 115/2010/TT-BTC ngày 04/08/2010 sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi một số mặt hàng thuộc nhóm 7606 tại danh mục mức thuế suất cuả biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo thông tư 216/2009/TT-BTC ngày 12/11/2009.

Thông tư số 114/2010/TT-BTC ngày 03/08/2010

Thông tư số 114/2010/TT-BTC ngày 03/08/2010

Thông tư số 114/2010/TT-BTC ngày 03/08/2010 về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Quán Hầu và Đường Tránh Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.