List/Grid

Luật kinh doanh Subscribe to Luật kinh doanh

Thông tư số 126/2010/TT-BTC ngày 24/08/2010

Thông tư số 126/2010/TT-BTC ngày 24/08/2010

Thông tư số 126/2010/TT-BTC ngày 24/08/2010 hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính chương trình xúc tiến du lịch quốc gia giai đoạn 2009-2010.

Thông tư số 125/2010/TT-BTC ngày 24/08/2010

Thông tư số 125/2010/TT-BTC ngày 24/08/2010

Thông tư số 125/2010/TT-BTC ngày 24/08/2010 quy định chế độ chi tiêu và quyết toán đối với chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia năm 2010.

Thông tư số 124/2010/TT-BTC ngày 24/08/2010

Thông tư số 124/2010/TT-BTC ngày 24/08/2010

Thông tư số 124/2010/TT-BTC ngày 24/08/2010 quy định chế độ chi tiêu tổ chức đại hội thi đua toàn quốc lần thứ VIII năm 2010.

Thông tư số 145/2010/TT-BTC ngày 23/9/2010

Thông tư số 145/2010/TT-BTC ngày 23/9/2010

Thông tư số 145/2010/TT-BTC ngày 23/09/2010 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 71/2009/TT-BTC ngày 07/04/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn đặt hàng, quản lý tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ phát thanh, truyền hình trực tuyến trên internet phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài của Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện giai đoạn 2008 – 2010.

Thông tư số 143/2010/TT-BTC ngày 22/09/2010

Thông tư số 143/2010/TT-BTC ngày 22/09/2010

Thông tư số 143/2010/TT-BTC ngày 22/09/2010 của Bộ Tài chính quy định sửa đổi, bổ sung Mục lục ngân sách nhà nước.

Thông tư số 27/2010/TT-BLĐTBXH ngày 14/9/2010

Thông tư số 27/2010/TT-BLĐTBXH ngày 14/9/2010

Thông tư số 27/2010/TT-BLĐTBXH ngày 14/9/2010 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Thông tư số 26/2010/TT-BLĐTBXH ngày 13/09/2010

Thông tư số 26/2010/TT-BLĐTBXH ngày 13/09/2010

Thông tư số 26/2010/TT-BLĐTBXH ngày 13/09/2010 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 24/2007/TT-BLĐTBXH ngày 09/11/2007 về hướng dẫn tính thời gian để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo Quyết định số 107/2007/QĐ-TTg ngày 13/07/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20/08/2010

Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20/08/2010

Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20/08/2010 của Chính phủ ban hành quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hưũ hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Thông tư liên tịch số 129/2010/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27/08/2010

Thông tư liên tịch số 129/2010/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27/08/2010

Thông tư liên tịch số 129/2010/TTLT-BTC-BGTVT do Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 27/08/2010 hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải đường bộ và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

Thông tư số 49/2010/TT-BNNPTNT ngày 24/08/2010

Thông tư số 49/2010/TT-BNNPTNT ngày 24/08/2010

Thông tư số 49/2010/TT-BNNPTNT ngày 24/08/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng, phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”.