List/Grid

Luật kinh doanh Subscribe to Luật kinh doanh

Thông tư số 188/2010/TT-BTC ngày 22/11/2010

Thông tư số 188/2010/TT-BTC ngày 22/11/2010

Thông tư số 188/2010/TT-BTC ngày 22/11/2010 quy định tiêu thức phân cấp nguồn thu và phân chia các khỏan thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương.

Thông tư số 187/2010/TT-BTC ngày 22/11/2010

Thông tư số 187/2010/TT-BTC ngày 22/11/2010

Thông tư số 187/2010/TT-BTC ngày 22/11/2010 quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

Thông tư số 186/2010/TT-BTC ngày 18/11/2010

Thông tư số 186/2010/TT-BTC ngày 18/11/2010

Thông tư số 186/2010/TT-BTC ngày 18/11/2010 hướng dẫn thực hiện việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của các tổ chức, cá nhân nước ngoài có lợi nhuận từ việc đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo quy định của Luật đầu tư.

Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009

Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009

Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng-kinh doanh-chuyển giao, hợp đồng xây dựng-chuyển giao-kinh doanh,hợp đồng xây dựng-chuyển giao.

Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009

Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009

Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng.

Nghị định số 106/2009/NĐ-CP ngày 16/11/2009

Nghị định số 106/2009/NĐ-CP ngày 16/11/2009

Nghị định số 106/2009/NĐ-CP ngày 16/11/2009 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại đơn vị vũ trang nhân dân.

Nghị định số 101/2009/NĐ-CP ngày 05/11/2009

Nghị định số 101/2009/NĐ-CP ngày 05/11/2009

Nghị định số 101/2009/NĐ-CP ngày 05/11/2009 của Chính phủ thí điểm thành lập, tổ chức, hoạt động và quản lý tập đoàn kinh tế nhà nước.

Thông tư  số 70/2010/TT-BNNPTNT ngày  08/12/2010

Thông tư số 70/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/12/2010

Thông tư  số 70/2010/TT-BNNPTNT ngày  08/12/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng, phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam.

Thông tư số 69/2010/TT-BNNPTNT

Thông tư số 69/2010/TT-BNNPTNT

Thông tư số 69/2010/TT-BNNPTNT ngày 06/12/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam.

Thông tư  số 68/2010/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2010

Thông tư số 68/2010/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2010

Thông tư  số 68/2010/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành “Danh mục chỉ tiêu, mức giới hạn cho phép về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với một số sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc thực vật nhập khẩu, sản xuất lưu thông trong nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”.