List/Grid

Luật kinh doanh Subscribe to Luật kinh doanh

Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 02/08/2010

Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 02/08/2010

Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 02/08/2010 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Nghị định số 84/2010/NĐ-CP ngày 02/08/2010

Nghị định số 84/2010/NĐ-CP ngày 02/08/2010

Nghị định số 84/2010/NĐ-CP ngày 02/08/2010 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 15/07/2010

Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 15/07/2010

Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 15/07/2010 quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên.

Nghị định số 81/2010/NĐ-CP ngày 14/07/2010

Nghị định số 81/2010/NĐ-CP ngày 14/07/2010

Nghị định số 80/2010/NĐ-CP ngày 14/07/2010 về an ninh hàng không dân dụng.

Nghị định số 80/2010/NĐ-CP ngày 14/07/2010

Nghị định số 80/2010/NĐ-CP ngày 14/07/2010

Nghị định số 80/2010/NĐ-CP ngày 14/07/2010 quy định về hợp tác, đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Nghị định số 79/2010/NĐ-CP ngày 14/07/2010

Nghị định số 79/2010/NĐ-CP ngày 14/07/2010

Nghị định số 79/2010/NĐ-CP ngày 14/07/2010 về nghiệp vụ quản lý công nợ.

Nghị định số 78/2010/NĐ-CP ngày 14/07/2010

Nghị định số 78/2010/NĐ-CP ngày 14/07/2010

Nghị định số 78/2010/NĐ-CP ngày 14/07/2010 về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của chính phủ.

Thông tư Liên tịch số 17/2010/TTLT-BTTTT-BNV ngày 27/07/2010

Thông tư Liên tịch số 17/2010/TTLT-BTTTT-BNV ngày 27/07/2010

Thông tư liên tịch số 17/2010/TTLT-BTTTT-BNV ngày 27/07/2010 của Bộ thông tin Và Truyền thông – Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Đài Truyền thanh – Truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Thông tư số 44/2010/TT-BNNPTNT ngày 27/07/2010

Thông tư số 44/2010/TT-BNNPTNT ngày 27/07/2010

Thông tư số 44/2010/TT-BNNPTNT ngày 27/07/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định điều kiện cơ sở, vùng nuôi tôm sú, tôm chân trắng thâm canh đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Thông tư số  30/2010/TT-BCT ngày 26/07/2010

Thông tư số 30/2010/TT-BCT ngày 26/07/2010

Thông tư số  30/2010/TT-BCT ngày 26/07/2010 do Bộ Công Thương ban hành quy định việc nhập khẩu bổ sung đường theo hạn ngạch thuế quan lần thứ 2 năm 2010.