List/Grid

Tag Archives: tổ chức tín dụng

Thông tư số 25/2012/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 06/9/2012

Thông tư số 25/2012/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 06/9/2012

  Thông tư số 25/2012/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 06/9/2012 về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân… Read more »

Thông tư số 02/2012/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 27/02/2012

Thông tư số 02/2012/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 27/02/2012

Thông tư số 02/2012/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 27/02/2012  hướng dẫn giao dịch hối đoái giữa Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng,… Read more »

Thông tư số 27/2011/TT-NHNN ngày 31/08/2011

Thông tư số 27/2011/TT-NHNN ngày 31/08/2011

Thông tư số 27/2011/TT-NHNN ngày 31/08/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 581/2003/QĐ-NHNN ngày 09/06/2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Thông tư số 20/2011/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 29/08/2011

Thông tư số 20/2011/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 29/08/2011

Thông tư số 20/2011/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 29/08/2011 quy định việc mua, bán ngoại tệ tiền mặt của cá nhân với tổ chức tín… Read more »

Thông tư số 17/2011/TT-NHNN ngày 18/08/2011

Thông tư số 17/2011/TT-NHNN ngày 18/08/2011

Thông tư số 17/2011/TT-NHNN ngày 18/08/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với tổ chức tín dụng.

Thông tư số 19/2010/TT-NHNN ngày 27/09/2010

Thông tư số 19/2010/TT-NHNN ngày 27/09/2010

Thông tư số 19/2010/TT-NHNN ngày 27/09/2010 của Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 13/2010/TT-NHNN ngày 20/5/2010 của thống đốc ngân hàng Nhà nước quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong họat động của tổ chức tín dụng.

Thông tư số 12/2010/TT-NHNN ngày 14/04/2010

Thông tư số 12/2010/TT-NHNN ngày 14/04/2010

Thông tư số 12/2010/TT-NHNN do Ngân Hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 14/04/2010 hướng dẫn Tổ chức tín dụng cho vay bằng đồng Việt Nam đối với khách hàng theo lãi suất thỏa thuận.

Thông tư số 08/2010/TT-NHNN  ngày 22/03/2010

Thông tư số 08/2010/TT-NHNN ngày 22/03/2010

Thông tư số 08/2010/TT-NHNN ban hành ngày 22/03/2010 quy định về việc kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng

Nghị định số 05/2010/NĐ-CP ngày 18/01/2010

Nghị định số 05/2010/NĐ-CP ngày 18/01/2010

Nghị định số 05/2010/NĐ-CP ngày 18/01/2010 quy định việc áp dụng Luật Phá sản đối với các Tổ chức tín dụng.

Quyết định số 379/QĐ-NHNN ngày 24/02/2009

Quyết định số 379/QĐ-NHNN ngày 24/02/2009

Quyết định số 379/QĐ-NHNN ngày 24/02/2009 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành về điều chỉnh tỷ lệ dự trữ bắt buộc của các tổ chức tín dụng.