List/Grid

Dân sự Subscribe to Dân sự

Quyết định 291/QĐ-BTC ngày 12/02/2009

Quyết định 291/QĐ-BTC ngày 12/02/2009

Quyết định 291/QĐ-BTC của Bộ Tài Chính về việc công bố lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư.

Quyết định 21/2009/QĐ-TTg ngày 12/02/2009

Quyết định 21/2009/QĐ-TTg ngày 12/02/2009

Quyết định 21/2009/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính phủ về giá bán điện năm 2009 và các năm 2010 – 2012 theo cơ chế thị trường.

Quyết định 15/2009/QĐ-UBND ngày 10/02/2009

Quyết định 15/2009/QĐ-UBND ngày 10/02/2009

Quyết định 15/2009/QĐ-UBND của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp giai đoạn 2006 – 2010 ban hành kèm theo Quyết định số 105/2006/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Quyết định 151/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 05/02/2009

Quyết định 151/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 05/02/2009

Quyết định 151/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Thành lập Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động trực thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 04/02/2009

Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 04/02/2009

Ngày 04 tháng 02 năm 2009 Chính phủ ban hành Nghị định số 08/2009/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình về: chính sách của Nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình; tư vấn, góp ý, phê bình trong cộng đồng dân cư về phòng ngừa bạo lực gia đình; biện pháp cấm tiếp xúc theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã); cơ sở trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình.

Nghị định 134/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008

Nghị định 134/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008

Nghị định của Chính phủ số 134/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động tham… Read more »

Thông tư 133/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008

Thông tư 133/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008

 Thông tư 133/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn suất chi đào tạo cho lưu học sinh nước ngoài (diện Hiệp định) đang học tập tại các trường đại học của Việt Nam.

Thông tư 10/2008/TT-BTP ngày 31/12/2008

Thông tư 10/2008/TT-BTP ngày 31/12/2008

 Thông tư 10/2008/TT-BTPcủa Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 78/2008/NĐ-CP ngày 17/07/2008 của Chính phủ về quản lý hợp tác với nước ngoài về pháp luật.

Quyết định 52/2008/QĐ-BCT của Bộ Công Thương ban hành ngày 30/12/2008

Quyết định 52/2008/QĐ-BCT của Bộ Công Thương ban hành ngày 30/12/2008

Quyết định 52/2008/QĐ-BCT của Bộ Công Thương ban hành Quy chế tạm thời về bảo vệ môi trường ngành công thương 

Quyết định 68/2008/QĐ-LĐTBXH của BộLao động – Thương binh và Xã hội ban hành ngày 29/12/2008

Quyết định 68/2008/QĐ-LĐTBXH của BộLao động – Thương binh và Xã hội ban hành ngày 29/12/2008

Quyết định 68/2008/QĐ-LĐTBXH của BộLao động – Thương binh và Xã hội ban hành Danh mục trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động làm nghề, công việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại