List/Grid

Dân sự Subscribe to Dân sự

Thông tư 89/2008/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 15/10/2008

Thông tư 89/2008/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 15/10/2008

Thông tư của Bộ Tài chính số 89/2008/TT-BTC ban hành ngày 15 tháng 10 năm 2008 hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán vốn ngân sách nhà nước cho dự án trồng mới 5 triệu ha rừng.

Thông tư 88/2008/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 14/10/2008

Thông tư 88/2008/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 14/10/2008

Thông tư của Bộ Tài chính số 88/2008/TT_BTC ban hành ngày 14 tháng 10 năm 2008 hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang có mức lương thấp, đời sống khó khăn và điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc năm 2008

Thông tư 87/2008/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 08/10/2008

Thông tư 87/2008/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 08/10/2008

Thông tư của Bộ Tài chính số 87/2008/TT-BTC ban hành ngày 08 tháng 10 năm 2008 hướng dẫn quản lý và sử dụng quỹ bảo trợ trẻ em

Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/ 2008

Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/ 2008

Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/ 2008 của Chính phủ ban hành quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Hóa chất 2007.

Thông tư 18/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành ngày 06/10/2008

Thông tư 18/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành ngày 06/10/2008

Thông tư của Bộ Xây dựng số 18/2008/TT-BXD ban hành ngày 06 tháng 10 năm 2008 hướng dẫn bổ sung một số phương pháp xác định chi phí xây dựng trong dự toán xây dựng công trình vào thông tư hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng

Quyết định 83/2008/QĐ-BTC ngày 03/10/2008

Quyết định 83/2008/QĐ-BTC ngày 03/10/2008

Quyết định 83/2008/QĐ-BTC ngày 03/10/2008 của Bộ Tài chính ban hành về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng trong biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Quyết định số 49/2008/QĐ-BTTTT Của Bộ Thông tin và truyền thông ngày 26 tháng 09 năm 2008

Quyết định số 49/2008/QĐ-BTTTT Của Bộ Thông tin và truyền thông ngày 26 tháng 09 năm 2008

Quyết định số 49/2008/QĐ-BTTTT Của Bộ Thông tin và truyền thông ngày 26 thángn 09 năm 2008 ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho Báo chí.

Thông tư 80/2008/TT-BTC ngày 18/09/2008

Thông tư 80/2008/TT-BTC ngày 18/09/2008

Thông tư số 80/2008/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành  ngày 18 tháng 9  năm 2009 hướng dẫn chế độ tài chính để phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT, của Bộ Giáo dục và đào tạo, ngày 18/09/2008

Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT, của Bộ Giáo dục và đào tạo, ngày 18/09/2008

Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình các môn Lý luận chính trị trình độ Đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Thông tư 04/2008/TT-BTNMT ngày 18/09/2008

Thông tư 04/2008/TT-BTNMT ngày 18/09/2008

Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường số 04/2008/TT-BTNMT ngày 18 tháng 09 năm 2008 hướng dẫn lập, phê duyệt hoặc xác nhận đề án bảo vệ môi trường và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường