List/Grid

Dân sự Subscribe to Dân sự

Thông tư số 03/2009/TT-BGDĐT ngày 12/03/2009

Thông tư số 03/2009/TT-BGDĐT ngày 12/03/2009

Thông tư số 03/2009/TT-BGDĐT ngày 12/03/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Quyết định số 335/QĐ-TTg ngày 11/03/2009

Quyết định số 335/QĐ-TTg ngày 11/03/2009

Quyết định số 335/QĐ-TTg ngày 11/03/2009 do Thủ tướng Chính phủ ban hành về việc thành lập Ban chỉ đạo tổ chức Đại hội lần thứ XVII Hội Luật gia dân chủ Quốc tế tại Việt Nam.

Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 10/03/2009

Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 10/03/2009

Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 10/03/2009 do UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt quy hoạch phát triển vận tải khách công cộng bằng xe buýt tỉnh Bắc Giang đến năm 2020.

Quyết định số 39/2009/QĐ-TTg ngày 09/03/2009

Quyết định số 39/2009/QĐ-TTg ngày 09/03/2009

Quyết định số 39/2009/QĐ-TTg ngày 09/03/2009 do Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế phối hợp giữa lực lượng kiểm lâm và lực lượng dân quân tự vệ trong công tác bảo vệ rừng.

Quyết định số 69/2009/QĐ-UBND ngày 04/03/2009

Quyết định số 69/2009/QĐ-UBND ngày 04/03/2009

Quyết định số 69/2009/QĐ-UBND ngày 04/03/2009 do UBND tỉnh Ninh Thuận quy định về việc bổ sung định biên và mức sinh hoạt phí đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn của tỉnh làm công tác khuyến nông cơ sở.

Quyết định số 32/2009/QĐ-TTg ngày 20/02/2009

Quyết định số 32/2009/QĐ-TTg ngày 20/02/2009

Quyết định số 32/2009/QĐ-TTg ngày 20/02/2009 do Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thi hành án dân sự trực thuộc Bộ Tư pháp .

Pháp lệnh số 10/2009/PL-UBTVQH ngày 27/02/2009

Pháp lệnh số 10/2009/PL-UBTVQH ngày 27/02/2009

Pháp lệnh số 10/2009/PL-UBTVQH ngày 27/02/2009 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành về các loại án phí, lệ phí Tòa án.

Quyết định 30/2009/QĐ-TTg ngày 23/02/2009

Quyết định 30/2009/QĐ-TTg ngày 23/02/2009

Quyết định 30/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ đối với người lao động mất việc làm trong doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế.

Nghị định số 19/2009/NĐ-CP ngày 19/02/2009

Nghị định số 19/2009/NĐ-CP ngày 19/02/2009

Nghị định số 19/2009/NĐ-CP ngày 19/02/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tạm giữ người theo thủ tục hành chính ban hành kèm theo Nghị định số 162/2004/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ.

Thông tư số 03/2009/TT-BGDĐT ngày 16/02/2009

Thông tư số 03/2009/TT-BGDĐT ngày 16/02/2009

Thông tư số 03/2009/TT-BGDĐT ngày 16/02/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Bộ Chương trình khung giáo dục đại học khối ngành văn hoá – nghệ thuật, trình độ đại học