List/Grid

Dân sự Subscribe to Dân sự

Thông tư 07/2008/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 18/12/2008

Thông tư 07/2008/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 18/12/2008

Thông tư 07/2008/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn một số nội dung về hoạt động cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử cá nhân trong Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet.

Nghị định 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008

Nghị định 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008

Nghị định 127/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp

Nghị định 125/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008

Nghị định 125/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008

Nghị định 125/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 76/2003/NĐ-CP ngày 27/06/2003 của Chính phủ về quy định và hướng dẫn việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục

Quyết định số 08/2008/QĐ-BTP ngày 08/12/2008

Quyết định số 08/2008/QĐ-BTP ngày 08/12/2008

Quyết định số 08/2008/QĐ-BTP ngày 08/12/2008 của Bộ Tư pháp ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Trợ giúp pháp lý Việt Nam

Thông tư liên tịch 118/2008/TTLT-BTC-BTNMT của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên – Môi trường 05/12/2008

Thông tư liên tịch 118/2008/TTLT-BTC-BTNMT của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên – Môi trường 05/12/2008

Thông tư liên tịch 118/2008/TTLT-BTC-BTNMT của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động quản lý tài nguyên nước

 

Quyết định 34/2008/QĐ-NHNN ngày 05/12/2008

Quyết định 34/2008/QĐ-NHNN ngày 05/12/2008

Quyết định 34/2008/QĐ-NHNN ngày 05/12/2008 của Ngân hàng Nhà nước ban hành việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về các tỷ lệ bảo đảm an… Read more »

Nghị định 122/2008/NĐ-CP ngày 04/12/2008

Nghị định 122/2008/NĐ-CP ngày 04/12/2008

Nghị định 122/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc thực hiện phụ cấp khu vực đối với người hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng

Quyết định 32/2008/QĐ-NHNN  ngày 03/12/2008

Quyết định 32/2008/QĐ-NHNN ngày 03/12/2008

Quyết định 32/2008/QĐ-NHNN  ngày 03/12/2008 của Ngân hàng Nhà nước ban hành Chế độ hạch toán kế toán tài sản cố định, công cụ lao động và vật liệu của Ngân hàng Nhà nước

Nghị định 120/2008/NĐ-CP ngày 01/12/2008

Nghị định 120/2008/NĐ-CP ngày 01/12/2008

Nghị định 120/2008/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý lưu vực sông

Quyết định số 147/2008/QĐ-TTg ngày 17/11/2008

Quyết định số 147/2008/QĐ-TTg ngày 17/11/2008

Quyết định số 147/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 17 tháng 11 năm 2008 về việc phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia đẩy nhanh thực hiện cam kết đối với hiệp định về vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật đáp ứng nghĩa vụ thành viên WTO.