List/Grid

Dân sự Subscribe to Dân sự

Quyết định 1095/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ ban hành ngày 24/12/2008

Quyết định 1095/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ ban hành ngày 24/12/2008

Quyết định 1095/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ về Phê duyệt Dự án công bố, phổ biến tài sản văn hoá, văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam giai đoạn 2008 – 2012.

Quyết định số 377/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành ngày 23/12/2008

Quyết định số 377/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành ngày 23/12/2008

Quyết định số 377/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc Ban hành Quy định phạm vi giới hạn hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 376/2008/QĐ-UBND ngày 23/12/2008

Quyết định số 376/2008/QĐ-UBND ngày 23/12/2008

Quyết định số 376/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Tỉnh Ninh Thuận về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 375/QĐ-UBND ngày 23/12/2005

Quyết định số 375/QĐ-UBND ngày 23/12/2005

Quyết định số 375/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Tỉnh Ninh Thuận về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 363/2007/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năn 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận

Quyết định 72/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 23/12/2008

Quyết định 72/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 23/12/2008

Quyết định 72/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định tổ chức hoạt động thể thao ngoại khoá cho học sinh, sinh viên

Quyết định số 361/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008

Quyết định số 361/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008

Quyết định số 361/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư Nhà máy xử lý nước thải thuộc dự án Xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước thành phố Phan Rang – Tháp Chàm

Quyết định 120/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Quyết định 120/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Quyết định 120/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước

Thông tư số 126/2008/TT-BTC ngày 22/12/2008

Thông tư số 126/2008/TT-BTC ngày 22/12/2008

Thông tư số 126/2008/TT-BTC ngày 22/12/2008 của Bộ Tài Chính quy định quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008

Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008

Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Trị quy định việc Giao kế hoạch vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu và vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2009

Quyết định 170/2008/QĐ-TTg ngày 18/12/2008

Quyết định 170/2008/QĐ-TTg ngày 18/12/2008

Quyết định 170/2008/QĐ-TTg ngày 18/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành về chế độ bảo hiểm y tế và trợ cấp mai táng đối với thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp