List/Grid

Dân sự Subscribe to Dân sự

Nghị định số 117/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008

Nghị định số 117/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008

Nghị định số 117/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 do Chính Phủ ban hành về phòng thủ dân sự

Luật Thi hành án Dân sự số 26/2008/QH12 ngày 14/11/2008

Luật Thi hành án Dân sự số 26/2008/QH12 ngày 14/11/2008

Luật Thi hành án Dân sự số 26/2008/QH12 ngày 14/11/2008 do Quốc hội khóa XII ban hành

Luật Quốc tịch Việt Nam số 24/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008

Luật Quốc tịch Việt Nam số 24/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008

Luật Quốc tịch Việt Nam do Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 4 ban hành ngày 13 tháng 11 năm 2008.

Luật Đa dạng Sinh học số 20/2008/QH12 ngày 13/11/2008

Luật Đa dạng Sinh học số 20/2008/QH12 ngày 13/11/2008

Luật Đa dạng Sinh học số 20/2008/QH12 ngày 13/11/2008 của Quốc Hội khóa 12 quy định về bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong bảo tồn và phát triển bền vững Đa dạng Sinh học.

Thông tư số 26/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/11/2008

Thông tư số 26/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/11/2008

Thông tư số 26/2008/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao Động-Thương Binh và Xã Hội ngày 10 tháng 11 năm 2008 sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.
Thông tư 107/2008/TT-BNN ngày 31/10/2008

Thông tư 107/2008/TT-BNN ngày 31/10/2008

Thông tư 107/2008/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 31/10/2008 sửa đổi một số nội dung của Thông tư số 06/2006/TT-BTS ngày 13/11/2006 của Bộ Thuỷ sản hướng dẫn thực hiện một số nội dung trong Quyết định số 126/2005/QĐ-TTg ngày 01/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích phát triển nuôi trồng thuỷ hải sản trên biển và hải đảo

Thông tư 59/2008/TT-BGDĐT ngày  31/10/2008

Thông tư 59/2008/TT-BGDĐT ngày 31/10/2008

Thông tư 59/2008/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 31/10/2008 hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp giáo dục ở các trường chuyên biệt công lập

Nghị định số 103/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 09 năm 2008

Nghị định số 103/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 09 năm 2008

 Nghị định số 103/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 09 năm 2008 quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Nghị định số 101/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 09 năm 2008

Nghị định số 101/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 09 năm 2008

 Nghị định số 101/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 09 năm 2008 quy định về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã nghỉ việc.

Nghị định 113/2008/NĐ-CP ngày 28/10/2008

Nghị định 113/2008/NĐ-CP ngày 28/10/2008

Nghị định 113/2008/NĐ-CP  do Chính phủ ban hành ngày 28/10/2008 ban hành quy chế trại giam NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 113/2008/NĐ-CP NGÀY 28/10/2008 BAN HÀNH QUY CHẾ TRẠI… Read more »