List/Grid

Yearly Archives: 2009

Thông tư số 114/2009/TT-BTC ngày 03/06/2009

Thông tư số 114/2009/TT-BTC ngày 03/06/2009

Thông tư số 114/2009/TT-BTC ngày 03/06/2009 do Bộ Tài Chính ban hành quy định hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 46/2008/TT-BTC ngày 06/6/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý, sử dụng nguồn vốn  thực hiện Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 – 2012.

Thông tư số 13/2009/TT-BCT ngày 02/06/2009

Thông tư số 13/2009/TT-BCT ngày 02/06/2009

Thông tư số 13/2009/TT-BCT ngày 02/06/2009 do Bộ Công Thương ban hành quy định hướng dẫn xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới nằm ngoài các Khu kinh tế cửa khẩu.

Quyết định số 882/QĐ-UBND ngày 02/06/2009

Quyết định số 882/QĐ-UBND ngày 02/06/2009

Quyết định số 882/QĐ-UBND ngày 02/06/2009 do UBND Tỉnh Bắc Giang ban hành quy định tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ; giải quyết hồ sơ và trả kết quả khi thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” về đầu tư và triển khai dự án đầu tư bên ngoài các khu công nghiệp.

Thông tư số 113/2009/TT-BTC ngày 02/06/2009

Thông tư số 113/2009/TT-BTC ngày 02/06/2009

Thông tư số 113/2009/TT-BTC ngày 02/06/2009 do Bộ Tài Chính ban hành quy định hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 66/2009/TT-BTC ngày 30/3/2009 về quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam.

Thông tư số 112/2009/TT-BTC ngày 02/06/2009

Thông tư số 112/2009/TT-BTC ngày 02/06/2009

Thông tư số 112/2009/TT-BTC ngày 02/06/2009 do Bộ Khoa Học & Công Nghệ ban hành quy định hướng dẫn điều kiện áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0% đối với vận tải quốc tế và dịch vụ của ngành hàng không, hàng hải.

Thông tư số 28/2009/TT-BNNPTNT ngày 02/06/2009

Thông tư số 28/2009/TT-BNNPTNT ngày 02/06/2009

Thông tư số 28/2009/TT-BNNPTNT ngày 02/06/2009 do Bộ Khoa Học & Công Nghệ ban hành quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành Văn bản Quy phạm Pháp luật trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Thông tư số 16/2009/TT-BKHCN ngày 02/06/2009

Thông tư số 16/2009/TT-BKHCN ngày 02/06/2009

Thông tư số 16/2009/TT-BKHCN ngày 02/06/2009 do Bộ Khoa Học & Công Nghệ ban hành quy định hướng dẫn kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá lưu thông trên thị trường.

Thông tư số 15/2009/TT-BKHCN ngày 02/06/2009

Thông tư số 15/2009/TT-BKHCN ngày 02/06/2009

Thông tư số 15/2009/TT-BKHCN ngày 02/06/2009 do Bộ Khoa Học & Công Nghệ ban hành quy định hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký việc sử dụng phụ gia không thông dụng để sản xuất, chế biến, pha chế xăng và nhiên liệu điêzen.

Thông tư số 111/2009/TTLT/BTC-BCT ngày 01/06/2009

Thông tư số 111/2009/TTLT/BTC-BCT ngày 01/06/2009

Thông tư số 111/2009/TTLT/BTC-BCT ngày 01/06/2009 do Bộ Tài Chính – Bộ Công Thương ban hành quy định thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 29/05/2009

Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 29/05/2009

Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 29/05/2009 do Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định việc cử thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.