Quyết định số 882/QĐ-UBND ngày 02/06/2009

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC GIANG

–––––––––

Số:  882/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

Bắc Giang, ngày 02 tháng 6  năm 2009


 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ;

giải quyết hồ sơ và trả kết quả khi thực hiện cơ chế “một cửa liên thông”

về đầu tư và triển khai

dự án đầu tư bên ngoài các khu công nghiệp

_____________________

  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg, ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Quyết định số 28/2009/QĐ-UBND, ngày 20 tháng 4 năm 2009 của UBND tỉnh Bắc Giang V/v ban hành “Quy định thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư và triển khai dự án đầu tư bên ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 78/TTr-SKH ngày 25 tháng 5 năm 2009.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, giải quyết hồ sơ và trả kết quả khi thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” về đầu tư và triển khai dự án đầu tư bên ngoài các khu công nghiệp.

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Điều 3. Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Văn phòng “một cửa liên thông” và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;

– VP UBND tỉnh:

+ LĐVP, các phòng, đơn vị trực thuộc;

+ Lưu: VT, KTN.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Văn Linh

 

Tags: , , , , ,

Comments are closed.