List/Grid

Yearly Archives: 2009

Luật số 38/2009/QH12 ngày 29/06/2009 của Quốc Hội ban hành sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Luật liên quan đến Đầu tư Xây dựng Cơ bản

Luật số 38/2009/QH12 ngày 29/06/2009 của Quốc Hội ban hành sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Luật liên quan đến Đầu tư Xây dựng Cơ bản

Luật số 38/2009/QH12 ngày 29/06/2009 của Quốc Hội ban hành sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Luật liên quan đến Đầu tư Xây dựng Cơ bản.

Luật số 37/2009/QH12 ngày 29/06/2009 của Quốc Hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Bộ Luật Hình sự

Luật số 37/2009/QH12 ngày 29/06/2009 của Quốc Hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Bộ Luật Hình sự

Luật số 37/2009/QH12 ngày 29/06/2009 của Quốc Hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Bộ Luật Hình sự.

Luật sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12

Luật sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12

Luật số 36/2009/QH12 ngày 29/06/2009 của Quốc Hội ban hành sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Sở hữu Trí tuệ.

Thông tư số 22/2009/TT-BTTTT ngày 24/06/2009

Thông tư số 22/2009/TT-BTTTT ngày 24/06/2009

Thông tư số 22/2009/TT-BTTTT ngày 24/06/2009 do Bộ Thông Tin & Truyền Thông quy định về quản lý thuê bao di động trả trước.

Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/06/2009

Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/06/2009

Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/06/2009 do Bộ Xây Dựng ban hành hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Thông tư số 06/2009/TT-BGTVT ngày 18/06/2009

Thông tư số 06/2009/TT-BGTVT ngày 18/06/2009

Thông tư số 06/2009/TT-BGTVT ngày 18/06/2009 do Bộ Giao Thông Vận Tải ban hành quy định về đào tạo, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu Hàng Hải và Giấy chứng nhận vùng hoạt động  hoa tiêu Hàng Hải.

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước số 35/2009/QH12 của Quốc hội

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước số 35/2009/QH12 của Quốc hội

Luật số 35/2009/QH12 của Quốc Hội ngày 18/06/2009 ban hành về Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Luật sửa đổi, bổ sung điều 126 của Luật Nhà ở và điều 121 của Luật Đất đai  số 34/2009/QH12 của Quốc hội

Luật sửa đổi, bổ sung điều 126 của Luật Nhà ở và điều 121 của Luật Đất đai số 34/2009/QH12 của Quốc hội

Luật số 34/2009/QH12 ngày 18/06/2009 của Quốc hội ban hành về sửa đổi, bổ sung điều 126 của Luật Nhà ở và điều 121 của Luật Đất đai.

Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài số 33/2009/QH12 của Quốc hội

Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài số 33/2009/QH12 của Quốc hội

Luật số 33/2009/QH12 của Quốc hội ngày 18/06/2009 ban hành về Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa số 32/2009/QH12 của Quốc hội ngày 18/06/2009

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa số 32/2009/QH12 của Quốc hội ngày 18/06/2009

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa số 32/2009/QH12 của Quốc hội ngày 18/06/2009.