List/Grid

Yearly Archives: 2009

Nghị định số 55/2009/NĐ-CP ngày 10/06/2009

Nghị định số 55/2009/NĐ-CP ngày 10/06/2009

Nghị định số 55/2009/NĐ-CP ngày 10/06/2009 do Chính Phủ ban hành quy định xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới.

Nghị định số 54/2009/NĐ-CP ngày 05/06/2009

Nghị định số 54/2009/NĐ-CP ngày 05/06/2009

Nghị định số 54/2009/NĐ-CP ngày 05/06/2009 do Chính Phủ ban hành quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá.

Thông tư số 117/2009/TT-BTC ngày 05/06/2009

Thông tư số 117/2009/TT-BTC ngày 05/06/2009

Thông tư số 117/2009/TT-BTC ngày 05/06/2009 do Bộ Tài Chính ban hành quy định thực hiện Quyết định số 63/2009/QĐ-TTg ngày 20/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với  ngành Hải quan  năm 2009 và năm 2010.

Thông tư số 116/2009/TT-BTC ngày 05/06/2009

Thông tư số 116/2009/TT-BTC ngày 05/06/2009

Thông tư số 116/2009/TT-BTC ngày 05/06/2009 do Bộ Tài Chính ban hành quy định thực hiện Quyết định số 64/2009/QĐ-TTg ngày 20/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với  ngành Thuế  năm 2009 và năm 2010.

Thông tư số 18/2009/TT-BLĐTBXH ngày 05/06/2009

Thông tư số 18/2009/TT-BLĐTBXH ngày 05/06/2009

Thông tư số 18/2009/TT-BLĐTBXH ngày 05/06/2009 do Bộ Lao Động – Thương binh & Xã Hội ban hành quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.

Nghị định số 53/2009/NĐ-CP ngày 04/06/2009

Nghị định số 53/2009/NĐ-CP ngày 04/06/2009

Nghị định số 53/2009/NĐ-CP ngày 04/06/2009 do Chính Phủ ban hành quy định về phát hành trái phiếu Quốc tế.

Thông tư số 30/2009/TT-BNNPTNT ngày 04/06/2009

Thông tư số 30/2009/TT-BNNPTNT ngày 04/06/2009

Thông tư số 30/2009/TT-BNNPTNT ngày 04/06/2009 do Bộ Nông Nghiệp & Phát Trển Nông Thôn ban hành quy định kiểm tra, giám sát vệ sinh thú y đối với sản xuất, kinh doanh sản phẩm động vật, giết mổ động vật sử dụng làm thực phẩm.

Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/06/2009

Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/06/2009

Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/06/2009 do Chính Phủ ban hành quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước.

Nghị định số 51/2009/NĐ-CP ngày 03/06/2009

Nghị định số 51/2009/NĐ-CP ngày 03/06/2009

Nghị định số 51/2009/NĐ-CP ngày 03/06/2009 do Chính Phủ ban hành hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 19/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Quốc hội về việc thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

Thông tư số 115/2009/TT-BTC ngày 03/06/2009

Thông tư số 115/2009/TT-BTC ngày 03/06/2009

Thông tư số 115/2009/TT-BTC ngày 03/06/2009 do Bộ Tài Chính ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 119/2008/TT-BTC ngày 08/12/2008 của Bộ Tài chính Hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư các dự án y tế do địa phương quản lý theo Nghị quyết số 18/2008/NQ-QH 12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội Khoá XII.