Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 29/05/2009

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——-

Số: 695/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cử thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng,

chống tệ nạn ma túy, mại dâm

______________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 50/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm;

Căn cứ Quyết định số 1365/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2007 về việc cử thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm;

Căn cứ Quyết định số 615/QĐ-TTg ngày 14 tháng 5 năm 2009 về việc thay đổi thành viên tham gia các Hội đồng, Ban Chỉ đạo phối hợp liên ngành;

Xét đề nghị của Hội Nông dân Việt Nam tại công văn số 322-CVHND ngày 12 tháng 5 năm 2009.

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Cử các ông có tên sau đây tham gia thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm:

1. Ông Nguyễn Hữu Vũ, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thay ông Trần Quốc Toản làm Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc gia.

2. Ông Hà Phúc Mịch, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam thay ông Nguyễn Hữu Mai làm thành viên Ủy ban Quốc gia.

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

 

Nơi nhận:
– Như Điều 1;
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
– Kiểm toán Nhà nước;
– UB Giám sát TCQG;
– Ngân hàng Chính sách Xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– Các thành viên UBQG p/c AIDS và p/c TNMTMD;
 VP Thường trực PCMT Bộ Công an;
– Cục PC.HIV/AIDS Bộ Y tế;
– Cục PC tệ nạn xã hội Bộ LĐ-TB&XH;
– VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT CP, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
– Lưu: Văn thư, KGVX (5b).

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

(đã ký)

Trương Vĩnh Trọng

 

Tags: , , , , ,

Comments are closed.