Quyết định số 364/QĐ-TTg ngày 19/03/2009

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
———- 

Số:  364/QĐ-TTg

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—– o0o —–

Hà Nội, ngày  19 tháng 3 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ sung thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS

và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm

___________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 50/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm;

Căn cứ Quyết định số 1365/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2007 về việc cử thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm;

Xét đề nghị của Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Bổ sung ông Phạm Hữu Bồng, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam tham gia thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm và ông Phạm Hữu Bồng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

– Như Điều 1;

– Ban Bí thư Trung ương Đảng;

– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

– VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;

– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

– Văn phòng Chủ tịch nước;

– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

– Văn phòng Quốc hội;

– Toà án nhân dân tối cao;

– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

– Kiểm toán Nhà nước;

– Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;

– Ngân hàng Chính sách Xã hội;

– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

– UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

– Hội Cựu chiến binh Việt Nam;

– VP thường trực PCMT Bộ Công an;

– Cục Phòng, chống HIV/AIDS Bộ Y tế;

– Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội Bộ LĐ-TB&XH;

– VPCP: BTCN, các PCN,

  Đồng chí Trần Quốc Toản, Cổng TTĐT, 

  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

– Lưu: Văn thư, KGVX (5b). XH

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 (Đã ký)

 Trương Vĩnh Trọng

 

Tags: , , , , ,

Comments are closed.