List/Grid

Yearly Archives: 2009

Thông tư số 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 29/05/2009

Thông tư số 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 29/05/2009

Thông tư số 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 29/05/2009 do Bộ Tài Chính – Bộ Giáo Dục & Đào Tạo ban hành quy định một số chế độ tài chính đối với học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú và các trường dự bị đại học dân tộc.

Thông tư số 108/2009/TT-BTC ngày 29/05/2009

Thông tư số 108/2009/TT-BTC ngày 29/05/2009

Thông tư số 108/2009/TT-BTC ngày 29/05/2009 do Bộ Tài Chính ban hành định thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông tư số 18/2009/TT-BTTTT ngày 28/05/2009

Thông tư số 18/2009/TT-BTTTT ngày 28/05/2009

Thông tư số 18/2009/TT-BTTTT ngày 28/05/2009 do Bộ Thông tin & Truyền Thông ban hành định một số yêu cầu về quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ Truyền hình Cáp tương tự tại đầu cuối của người sử dụng dịch vụ.

Thông tư số 14/2009/TTLT-BKHCN-BNV ngày 28/05/2009

Thông tư số 14/2009/TTLT-BKHCN-BNV ngày 28/05/2009

Thông tư số 14/2009/TTLT-BKHCN-BNV ngày 28/05/2009 do Bộ Khoa học & Công nghệ – Bộ Nội vụ ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thông tư số 12/2009/TT-NHNN ngày 28/05/2009

Thông tư số 12/2009/TT-NHNN ngày 28/05/2009

Thông tư số 12/2009/TT-NHNN ngày 28/05/2009 do Ngân Hàng Nhà Nước ban hành quy định hướng dẫn một số nội dung trong cho vay có bảo lãnh của Ngân hàng Phát triển Việt Nam theo quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng Thương mại ban hành theo Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg và Quyết định số 60/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Thông tư số 17/2009/TT-BTTTT ngày 27/05/2009

Thông tư số 17/2009/TT-BTTTT ngày 27/05/2009

Thông tư số 17/2009/TT-BTTTT ngày 27/05/2009 do Bộ Thông tin & Truyền Thông ban hành quy định chi tiết thi hành Quyết định số 65/2008/QĐ-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích.

Thông tư số 11/2009/TT-NHNN ngày 27/05/2009

Thông tư số 11/2009/TT-NHNN ngày 27/05/2009

Thông tư số 11/2009/TT-NHNN ngày 27/05/2009 do Ngân Hàng Nhà Nước ban hành quy định Sửa đổi Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 03/2009/TT-NHNN ngày 02 tháng 3 năm 2009 quy định về việc cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng.

Thông tư Liên tịch số 02/2009/TTLT-BNG-BNV ngày 27/05/2009

Thông tư Liên tịch số 02/2009/TTLT-BNG-BNV ngày 27/05/2009

Thông tư Liên tịch số 02/2009/TTLT-BNG-BNV ngày 27/05/2009 do Bộ Nội Vụ – Bộ Ngoại Giao ban hành quy định hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại Vụ thuộc Ủy ban Nhân dân cấp Tỉnh.

Thông tư số 107/2009/TT-BTC ngày 26/05/2009

Thông tư số 107/2009/TT-BTC ngày 26/05/2009

Thông tư số 107/2009/TT-BTC ngày 26/05/2009 do Bộ Tài Chính ban hành quy định việc định mức bảo quản hàng hóa dự trữ nhà nước do Cục Dự trữ quốc gia trực tiếp quản lý.

Thông tư số 106/2009/TT-BTC ngày 26/05/2009

Thông tư số 106/2009/TT-BTC ngày 26/05/2009

Thông tư số 106/2009/TT-BTC ngày 26/05/2009 do Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Nam hầm Hải Vân và trạm thu phí Hoà Phước, quốc lộ 1A, thành phố Đà Nẵng.