Thông tư số 15/2009/TT-BKHCN ngày 02/06/2009

 

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
______________

Số: 15/2009/TT-BKHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________________

Hà Nội, ngày 02  tháng 6  năm 2009

 

THÔNG TƯ

Hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký việc sử dụng phụ gia

không thông dụng để sản xuất, chế biến, pha chế xăng và nhiên liệu điêzen

_____________________

 

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 55/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ quy định về kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký việc sử dụng phụ gia không thông dụng để sản xuất, chế biến, pha chế xăng và nhiên liệu điêzen như sau.

 

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký việc sử dụng phụ gia không thông dụng để sản xuất, chế biến, pha chế xăng và nhiên liệu điêzen nhằm đưa vào lưu thông trên thị trường (sau đây cụm từ xăng và nhiên liệu điêzen được viết tắt là xăng dầu) bao gồm trình tự, thủ tục đăng ký sử dụng phụ gia không thông dụng; việc thẩm định hồ sơ, chấp thuận đăng ký sử dụng phụ gia không thông dụng và trách nhiệm của các bên có liên quan.

2. Đối tượng áp dụng

2.1. Thông tư này áp dụng đối với các đối tượng sau:

2.1.1. Cơ sở sản xuất, chế biến, pha chế xăng dầu trong nước sử dụng phụ gia không thông dụng nhằm đưa vào lưu thông trên thị trường (sau đây viết tắt là doanh nghiệp).

2.1.2. Các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

2.2. Thông tư này không áp dụng đối với doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu thành phẩm.

Doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu thành phẩm nhằm đưa vào lưu thông trên thị trường Việt Nam, ngoài việc phải bảo đảm chất lượng theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng và nhiên liệu điêzen (QCVN 1:2007/BKHCN), doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm xăng dầu nhập khẩu không chứa các phụ gia làm ảnh hưởng đến an toàn, sức khỏe, môi trường, gây hư hỏng động cơ, linh kiện, phụ tùng liên quan và chịu trách nhiệm về chất lượng đối với xăng dầu do mình nhập khẩu.

Trường hợp, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đã có văn bản cảnh báo về loại phụ gia ảnh hưởng đến an toàn, sức khỏe, môi trường mà các nước khác đã khuyến cáo không nên sử dụng, doanh nghiệp không được nhập khẩu xăng dầu thành phẩm có pha phụ gia đó.

3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

3.1. Phụ gia là các chất vô cơ, hữu cơ được nhập khẩu hoặc sản xuất trong nước sử dụng để sản xuất, chế biến, pha chế xăng dầu có chất lượng phù hợp với quy định của pháp luật.

3.2. Phụ gia không thông dụng là các phụ gia lần đầu được sử dụng tại Việt Nam để sản xuất, chế biến, pha chế xăng dầu.

3.3. Sản xuất, chế biến xăng dầu là quá trình lọc dầu, chuyển hóa dầu thô và các nguyên liệu, phụ gia, chế phẩm khác thành sản phẩm xăng dầu.

3.4. Pha chế xăng dầu là quá trình trộn sản phẩm, bán thành phẩm, phụ gia để chuyển hóa thành sản phẩm xăng dầu.

 3.5. Thẩm định là việc xem xét hồ sơ, tài liệu kỹ thuật nhằm xác định sự đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ đăng ký, tính khoa học và xác thực của các bằng chứng chứng minh xăng dầu sử dụng phụ gia không thông dụng bảo đảm về an toàn, sức khỏe, môi trường, không gây hư hỏng động cơ, linh kiện, phụ tùng liên quan do doanh nghiệp sản xuất, chế biến, pha chế.

4. Nguyên tắc chung

4.1. Doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng phụ gia không thông dụng để sản xuất, chế biến, pha chế xăng dầu phải cung cấp các tài liệu, bằng chứng khoa học, kết quả sử dụng thí điểm phụ gia không thông dụng để chứng minh sự bảo đảm về an toàn, sức khỏe, môi trường, không gây hư hỏng động cơ, linh kiện, phụ tùng liên quan; cam kết về tính xác thực của tài liệu, bằng chứng khoa học đã cung cấp và chịu trách nhiệm về an toàn, sức khỏe, môi trường, không gây hư hỏng động cơ, linh kiện, phụ tùng liên quan khi sử dụng xăng dầu có pha phụ gia không thông dụng.

4.2. Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức việc thẩm định hồ sơ và thông báo bằng văn bản việc chấp thuận đăng ký sử dụng phụ gia không thông dụng trong sản xuất, chế biến, pha chế xăng dầu.

II. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG

PHỤ GIA KHÔNG THÔNG DỤNG

ĐỂ SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN, PHA CHẾ XĂNG DẦU

1. Điều kiện đối với doanh nghiệp sử dụng phụ gia không thông dụng để sản xuất, chế biến, pha chế xăng dầu

Để được sử dụng phụ gia không thông dụng trong sản xuất, chế biến, pha chế xăng dầu nhằm đưa vào lưu thông trên thị trường, doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau:

1.1. Được thành lập theo quy định của pháp luật và có chức năng sản xuất, chế biến xăng dầu.

1.2. Đáp ứng các yêu cầu quy định tại:       

1.2.1. Thông tư số 29/2007/TT-BKHCN ngày 25/12/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện bảo đảm chất lượng, bảo đảm đo lường đối với hoạt động kinh doanh xăng động cơ, dầu điêzen.

1.2.2. Thông tư số 04/2008/TT-BCT ngày 01/4/2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn đăng ký kế hoạch sản xuất, chế biến, nhập khẩu nguyên liệu, tiêu thụ sản phẩm xăng dầu.

1.3. Đã thực hiện sử dụng thí điểm phụ gia không thông dụng trong sản xuất, chế biến, pha chế xăng dầu.

1.4. Đăng ký và được Bộ Khoa học và Công nghệ chấp thuận đăng ký sử dụng phụ gia không thông dụng để sản xuất, chế biến, pha chế xăng dầu.

2. Hồ sơ đăng ký sử dụng phụ gia không thông dụng để sản xuất, chế biến, pha chế xăng dầu

Khi có nhu cầu sử dụng phụ gia không thông dụng để sản xuất, chế biến, pha chế xăng dầu nhằm đưa vào lưu thông trên thị trường, doanh nghiệp cần lập hồ sơ đăng ký và gửi đến Bộ Khoa học và Công nghệ (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng). Hồ sơ đăng ký bao gồm:

2.1. Giấy đăng ký theo mẫu quy định tại Phụ lục của Thông tư này.

2.2. Bản sao hợp lệ Giấy đăng ký kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp.

2.3. Tài liệu chứng minh doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu quy định tại Mục III Thông tư số 29/2007/TT-BKHCN ngày 25/12/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Thông tư số 04/2008/TT-BCT ngày 01/4/2008 của Bộ Công Thương.

2.4. Hồ sơ kỹ thuật:

2.4.1. Các tài liệu kỹ thuật về phụ gia:

2.4.1.1. Tên thương mại của phụ gia không thông dụng; mục đích sử dụng phụ gia khi sản xuất, chế biến, pha chế xăng dầu và tính chất hóa lý, thành phần hóa học của phụ gia không thông dụng do nhà sản xuất phụ gia cung cấp.

2.4.1.2. Phiếu kết quả thử nghiệm tính chất hóa lý, thành phần hóa học của phụ gia theo tài liệu của nhà sản xuất phụ gia cung cấp do tổ chức thử nghiệm được Bộ Khoa học và Công nghệ (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) chỉ định hoặc thừa nhận thực hiện và cấp cho doanh nghiệp.

2.4.2. Bản công bố tiêu chuẩn áp dụng kèm theo bản tiêu chuẩn chất lượng của xăng dầu sử dụng phụ gia không thông dụng theo tỷ lệ đã công bố theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 1:2007/BKHCN và phiếu kết quả thử nghiệm tương ứng.

2.4.3. Báo cáo kết quả sử dụng thí điểm phụ gia không thông dụng trong sản xuất, chế biến, pha chế xăng dầu, bao gồm các nội dung sau:

2.4.3.1. Bản sao hợp lệ phương án sử dụng thí điểm phụ gia không thông dụng do Bộ Công Thương phê duyệt;

2.4.3.2. Tóm tắt quá trình sử dụng thí điểm phụ gia không thông dụng:

– Thời gian thực hiện;

– Tổng số lượng xăng dầu sử dụng phụ gia không thông dụng;

– Phương án phân phối (tên doanh nghiệp/cơ sở phân phối; loại phương tiện lựa chọn để sử dụng thí điểm xăng dầu và số lượng/từng loại phương tiện);

– Hình thức kiểm tra, giám sát chất lượng xăng dầu sử dụng thí điểm phụ gia không thông dụng (tên tổ chức thử nghiệm; kế hoạch kiểm tra, giám sát; phiếu kết quả thử nghiệm tương ứng);

– Đánh giá hiệu quả và lợi ích của xăng dầu sử dụng phụ gia không thông dụng;

– Các thông tin phản hồi từ người sử dụng (quá trình khởi động động cơ, nhiệt độ của động cơ trong quá trình vận hành, hỏng hóc trong quá trình vận hành, …).

2.4.3.3. Kết quả đánh giá về mức độ ảnh hưởng của xăng dầu sử dụng phụ gia không thông dụng tới an toàn, sức khỏe con người, môi trường và an toàn động cơ, linh kiện, phụ tùng liên quan của tổ chức đánh giá sự phù hợp trong nước hoặc ngoài nước do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ quản lý ngành, lĩnh vực có liên quan thừa nhận hoặc chỉ định:

– Độ ổn định của trị số ốctan, xêtan theo thời gian bảo quản tồn chứa xăng dầu thành phẩm sử dụng phụ gia không thông dụng;

– Kết quả đo nồng độ khí thải của động cơ dùng xăng dầu sử dụng phụ gia không thông dụng;

– Mức độ ảnh hưởng đến tính năng của động cơ và linh kiện, phụ tùng liên quan (công suất; áp suất dầu bôi trơn; nhiệt độ của động cơ khi hoạt động liên tục; độ trương nở của gioăng, phớt; …).

2.4.3.4. Tổng hợp ý kiến đánh giá về xăng dầu sử dụng phụ gia không thông dụng của ít nhất 05 chuyên gia chuyên ngành về xăng dầu thuộc các tổ chức thử nghiệm xăng dầu, tổ chức nghiên cứu xăng dầu,… (kèm theo văn bản góp ý).

2.5. Các tài liệu kỹ thuật liên quan khác (nếu có).

III. THẨM ĐỊNH HỒ SƠ VÀ CHẤP THUẬN ĐĂNG KÝ

SỬ DỤNG PHỤ GIA KHÔNG THÔNG DỤNG

ĐỂ SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN, PHA CHẾ XĂNG DẦU

1. Thẩm định hồ sơ đăng ký

1.1. Sau khi nhận được hồ sơ đăng ký đầy đủ, hợp lệ, trong vòng 15 ngày làm việc, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức thẩm định hồ sơ đăng ký sử dụng phụ gia không thông dụng để sản xuất, chế biến, pha chế xăng dầu thông qua Hội đồng tư vấn thẩm định.

1.2. Hội đồng tư vấn thẩm định do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thành lập, gồm từ  07 đến 11 chuyên gia chuyên ngành về xăng dầu thuộc Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia, các phòng thử nghiệm xăng dầu, tổ chức nghiên cứu xăng dầu,….

Hội đồng tư vấn thẩm định làm việc theo phương pháp thảo luận, đánh giá hồ sơ và kết luận trên cơ sở đồng thuận ý kiến. Hội đồng tư vấn thẩm định lập biên bản làm việc, báo cáo kết quả thẩm định kèm theo kiến nghị về Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

2. Thông báo chấp thuận đăng ký sử dụng phụ gia không thông dụng

Căn cứ biên bản làm việc và kiến nghị của Hội đồng tư vấn thẩm định, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ. Nếu đạt yêu cầu, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo bằng văn bản việc chấp thuận đăng ký sử dụng phụ gia không thông dụng để sản xuất, chế biến, pha chế xăng dầu cho doanh nghiệp. Trường hợp từ chối việc chấp thuận đăng ký, Bộ Khoa học và Công nghệ có thông báo nêu rõ lý do bằng văn bản.

 

3. Kinh phí thẩm định hồ sơ

Kinh phí sử dụng cho hoạt động thẩm định hồ sơ đăng ký sử dụng phụ gia không thông dụng để sản xuất, chế biến, pha chế xăng dầu được lấy từ ngân sách nhà nước. Chế độ chi cho hoạt động thẩm định này thực hiện theo quy định tài chính hiện hành.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA DOANH NGHIỆP

VÀ CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

1. Trách nhiệm của doanh nghiệp

1.1. Doanh nghiệp trong giai đoạn phân phối thí điểm xăng dầu sử dụng phụ gia không thông dụng theo phương án thí điểm đã được Bộ Công Thương phê duyệt phải chịu trách nhiệm về chất lượng và bảo đảm về an toàn, sức khỏe, môi trường, không gây hư hỏng động cơ, linh kiện, phụ tùng liên quan khi sử dụng xăng dầu có pha phụ gia không thông dụng trong suốt quá trình phân phối thí điểm.

1.2. Doanh nghiệp đã được chấp thuận đăng ký sử dụng phụ gia không thông dụng để sản xuất, chế biến, pha chế xăng dầu nhằm đưa vào lưu thông trên thị trường có trách nhiệm:

1.2.1. Tuân thủ các quy định về điều kiện bảo đảm chất lượng trong sản xuất, chế biến, pha chế xăng dầu theo quy định tại Thông tư số 29/2007/TT-BKHCN ngày 25/12/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện bảo đảm chất lượng, bảo đảm đo lường đối với hoạt động kinh doanh xăng động cơ, dầu điêzen.

1.2.2. Tuân thủ các quy định về sản xuất, chế biến, pha chế xăng dầu theo quy định của pháp luật.

1.2.3. Thực hiện chứng nhận hợp quy đối với xăng dầu sử dụng phụ gia không thông dụng theo quy định của pháp luật.

1.2.4. Chịu trách nhiệm về chất lượng xăng dầu sử dụng phụ gia không thông dụng trong quá trình sản xuất, chế biến, pha chế và lưu thông trên thị trường.

1.2.5. Thông tin công khai về việc cung cấp xăng dầu sử dụng phụ gia không thông dụng trên trang thông tin điện tử và các tài liệu liên quan của doanh nghiệp để khách hàng và cơ quan quản lý nhà nước có liên quan biết.  

1.2.6. Định kỳ 6 tháng, báo cáo về Bộ Khoa học và Công nghệ (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) và Bộ Công Thương về tình hình sử dụng phụ gia không thông dụng.

Khi nhận được phản ánh về chất lượng xăng dầu sử dụng phụ gia không thông dụng không bảo đảm an toàn, sức khỏe, môi trường, gây hư hỏng động cơ, linh kiện, phụ tùng liên quan, doanh nghiệp phải dừng ngay việc cung cấp, nghiên cứu lập phương án xử lý thích hợp và báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) và Bộ Công Thương.

1.2.7. Chịu sự kiểm tra, thanh tra của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng phụ gia không thông dụng trong sản xuất, chế biến, pha chế xăng dầu. Nếu có vi phạm, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Trách nhiệm của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

2.1. Tiếp nhận, xử lý, tổ chức thẩm định hồ sơ đăng ký của doanh nghiệp và báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ về việc chấp thuận đăng ký cho doanh nghiệp sản xuất, chế biến, pha chế xăng dầu sử dụng phụ gia không thông dụng.

2.2. Theo dõi tình hình sản xuất, chế biến, pha chế xăng dầu sử dụng phụ gia không thông dụng. Định kỳ 6 tháng, báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ.

2.3. Tổ chức kiểm tra, thanh tra và kiến nghị biện pháp xử lý vi phạm pháp luật đối với doanh nghiệp sản xuất, chế biến, pha chế xăng dầu sử dụng phụ gia không thông dụng theo Thông tư này và các quy định hiện hành khác có liên quan.

2.4. Tổ chức triển khai thực hiện Thông tư này.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Khoa học và Công nghệ để xem xét, giải quyết./.

 

Nơi nhận:

– Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

– Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

– Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc CP;

– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

– Công báo;

– Lưu VT, TĐC.

 KT.BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Trần Quốc Thắng

 

Tags: , , , , , ,

Comments are closed.