List/Grid

Đất đai Subscribe to Đất đai

Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16/04/2009

Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16/04/2009

Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16/04/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất.

Quyết định 19/2009/QĐ-UBND ngày 25/02/2009

Quyết định 19/2009/QĐ-UBND ngày 25/02/2009

Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND ngày 25/02/2009 của UBND thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy định về diện tích đất tối thiểu sau khi tách thửa.

Thông tư 01/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 25/02/2009

Thông tư 01/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 25/02/2009

Thông tư số 01/2009/TT-BXD ngày 25/02/2009 của Bộ xây dựng ban hành quy định một số nội dung về cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và hướng dẫn mẫu hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư trong dự án đầu tư xây dựng của tổ chức kinh doanh nhà ở

Quyết định 12/2009/QĐ-UBND ngày 05/02/2009

Quyết định 12/2009/QĐ-UBND ngày 05/02/2009

Quyết định 12/2009/QĐ-UBND của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Kon Tum  về việc ban hành mức thu, tỷ lệ phân bổ số thu, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở,quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Quyết định 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008

Quyết định 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008

Quyết định 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành  về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở

Quyết định 84/2008/QĐ-UBND ngày 11/12/2008

Quyết định 84/2008/QĐ-UBND ngày 11/12/2008

Quyết định 84/2008/QĐ-UBND ngày 11/12/2008 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành quy trình điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 tại thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định 5296/QĐ-UBND ngày 06/12/2008

Quyết định 5296/QĐ-UBND ngày 06/12/2008

Quyết định 5296/QĐ-UBND ngày 06/12/2008 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 – 2010) của phường 2, quận 6

Quyết định 5297/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ngày 06/12/2008

Quyết định 5297/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ngày 06/12/2008

Quyết định 5297/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 – 2010) của phường 7, quận 6

Quyết định 5298/QĐ-UBND ngày 06/12/2008

Quyết định 5298/QĐ-UBND ngày 06/12/2008

Quyết định 5298/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 – 2010) của phường 8, quận 6

Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 06/12/2008

Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 06/12/2008

Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 06/12/2008 của UBND thành phố Hồ Chí Minh quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 – 2010) của phường 9, quận 6.