List/Grid

Đất đai Subscribe to Đất đai

Quyết định 5290/QĐ-UBND ngày 06/12/2008

Quyết định 5290/QĐ-UBND ngày 06/12/2008

Quyết định 5290/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 – 2010) của quận 6

Quyết định 5291/QĐ-UBND ngày 06/12/2008

Quyết định 5291/QĐ-UBND ngày 06/12/2008

Quyết định 5291/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 – 2010) của phường 1, quận 6

Quyết định 5292/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Quyết định 5292/QĐ-UBND ngày 06/12/2008

Quyết định 5292/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Quyết định 5292/QĐ-UBND ngày 06/12/2008

Quyết định 5292/QĐ-UBND ngày 06/12/2008 của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 – 2010) của phường 6, quận 6.

Quyết định 5302/QĐ-UBND ngày 06/12/2008

Quyết định 5302/QĐ-UBND ngày 06/12/2008

Quyết định 5302/QĐ-UBND ngày 06/12/2008 của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 – 2010) của phường 12, quận 6

Quyết định 5303/QĐ-UBND ngày 06/12/2008

Quyết định 5303/QĐ-UBND ngày 06/12/2008

Quyết định 5303/QĐ-UBND ngày 06/12/2008 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 – 2010) của phường 13, quận 6

Quyết định 5304/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ngày 06/12/2008

Quyết định 5304/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ngày 06/12/2008

Quyết định 5304/QĐ-UBND ngày 06/12/2008 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 – 2010) của phường 14, quận 6

Quyết định 5306/QĐ-UBND ngày 06/12/2008

Quyết định 5306/QĐ-UBND ngày 06/12/2008

Quyết định 5306/QĐ-UBND ngày 06/12/2008 của UBND thành phố Hồ Chí Minh ban hành về duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 cụm công nghiệp Tân Quy – khu B, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định 5293/QĐ-UBND ngày 05/12/2008

Quyết định 5293/QĐ-UBND ngày 05/12/2008

Quyết định 5293/QĐ-UBND ngày 05/12/2008 của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 – 2010) của phường 5, quận 6

Quyết định 5294/QĐ-UBND ngày 05/12/2008

Quyết định 5294/QĐ-UBND ngày 05/12/2008

Quyết định 5294/QĐ-UBND ngày 05/12/2008 của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 – 2010) của phường 4, quận 6

Quyết định 5295/QĐ-UBND ngày 05/12/2008

Quyết định 5295/QĐ-UBND ngày 05/12/2008

Quyết định 5295/QĐ-UBND ngày 05/12/2008 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 – 2010) của phường 3, quận 6