List/Grid

Đất đai Subscribe to Đất đai

Luật Thuế chuyển quyền sử dụng đất số 35-L/CTN của QH/09 thông qua ngày 22/06/1994

Luật Thuế chuyển quyền sử dụng đất số 35-L/CTN của QH/09 thông qua ngày 22/06/1994

Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa IX, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 22/06/1994 quy định tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có quyền sử dụng đất bao gồm cả đất có nhà và vật kiến trúc trên đó, khi chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật phải nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất, trừ những trường hợp quy định tại điều 2 của Luật này.

Luật  Đất đai số 13/2003/QH11

Luật Đất đai số 13/2003/QH11

Luật  đất đai số 13/2003/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003 quy định về quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

Quyết định số 17/2008/QĐ-TTg ngày 28/01/2008

Quyết định số 17/2008/QĐ-TTg ngày 28/01/2008

Quyết định số 17/2008/QĐ-TTg  do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành ngày 28/01/2008 về việc ban hành Bảng giá chuẩn cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại.

Chỉ thị 01/2008/CT-TTg ngày 08/01/2008

Chỉ thị 01/2008/CT-TTg ngày 08/01/2008

Chỉ thị 01/2008/CT-TTg của Thủ Tướng Chính Phủ ban hành ngày 08/01/2008 về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển và quản lý thị trường bất động sản.

Nghị định số 13/2006/NĐ-CP ngày 24/01/2006

Nghị định số 13/2006/NĐ-CP ngày 24/01/2006

Nghị định số 13/2006/NĐ-CP ngày 24/01/2006 do Chính phủ ban hành về xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Luật nhà ở số 56/2005/QH 11 do Quốc Hội ban hành ngày 29/11/2005

Luật nhà ở số 56/2005/QH 11 do Quốc Hội ban hành ngày 29/11/2005

Luật nhà ở số 56/2005/QH 11 do Quốc hội thông qua  ngày 29/11/2005  quy định về sở hữu nhà ở, phát triển, quản lý việc sử dụng, giao dịch về nhà ở và quản lý nhà nước về nhà ở.

Nghị định của Chính phủ số 135/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 135/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 135/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2005 về việc giao khoán đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất và đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản trong các nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh.

Nghị định số 164/2004/NĐ-CP

Nghị định số 164/2004/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 164/200/nđ-cp ngày 14 tháng 9 năm 2004 về kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất để bảo đảm thi hành án.

Nghị định của Chính Phủ số 109/2003/NĐ-CP ngày 23/09/2003

Nghị định của Chính Phủ số 109/2003/NĐ-CP ngày 23/09/2003

Nghị định của Chính Phủ số 109/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2003 về bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước. Đất ngập nước quy định tại Nghị định này bao gồm những vùng đất ngập nước có hệ sinh thái đặc thù, đa dạng sinh học cao, có chức năng duy trì nguồn nước và cân bằng sinh thái, có tầm quan trọng quốc tế, quốc gia

Nghị định số 06/2002/NĐ-CP ngày 14/01/2002

Nghị định số 06/2002/NĐ-CP ngày 14/01/2002

Nghị định của Chính phủ số 06/2002/nđ-cp ngày 14 tháng 01 năm 2002 quy định chi tiết thi hành pháp lệnh đo lường.