Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày14/01/2009


UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH KON TUM

___________

Số: 02/2009/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________________

Kon Tum, ngày 14 tháng 01 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định mức chi đảm bảo cho công tác xây dựng

văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp

_________________________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2007/TTLT-BTP-BTC ngày 15/11/2007 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị quyết số 28/2008/NQ-HĐND ngày 16/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum, khóa IX kỳ họp thứ 11;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 02/TTr-STP ngày 02/01/2009,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Quy định mức chi đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp như Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

1. Kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật do ngân sách nhà nước đảm bảo và được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của cơ quan, đơn vị. Căn cứ dự toán ngân sách đã được duyệt, chương trình, kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong năm, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm bố trí kinh phí để thực hiện đúng tiến độ, trong phạm vi dự toán ngân sách đã được giao.

2. Trường hợp phải ban hành văn bản quy phạm pháp luật đột xuất, khẩn cấp, bổ sung vào chương trình, kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hàng năm của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp; văn bản quy phạm pháp luật có trong chương trình nhưng chuyển năm sau hoặc tạm dừng thực hiện, cơ quan chủ trì soạn thảo phải kịp thời thông báo đến cơ quan tài chính, Văn phòng Hội đồng nhân dân, Văn phòng Ủy ban nhân dân, cơ quan tư pháp cùng cấp để tổng hợp, bổ sung và điều chỉnh kinh phí cho phù hợp.

Điều 3. Lập dự toán, quản lý và quyết toán kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật:

Việc lập dự toán, quản lý và quyết toán kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện theo đúng hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 09/2007/TTLT-BTP-BTC ngày 15/11/2007 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính và các văn bản khác có liên quan.

Điề̀u 4. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân; Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành./.

 


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Trần Quang Vinh

 

Tags: , , , ,

Comments are closed.