Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày 16/01/2009


UỶ BAN NHÂN DÂN

TP HỒ CHÍ MINH

 

 _______________

Số: 02/2009/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________________________

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

Về sửa đổi, bổ sung Điều 8 Quy chế tổ chức và hoạt động

của Ban Quản lý Đầu tư – Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm

ban hành kèm theo Quyết định số 26/2003/QĐ-UB ngày 04

tháng 3 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố

________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế khu đô thị mới;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 103/2001/QĐ-UB ngày 01 tháng 11 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Ban Quản lý Đầu tư – Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm;

Căn cứ Quyết định số 26/2003/QĐ-UB ngày 04 tháng 3 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Đầu tư – Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Đầu tư – Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm tại Công văn số 757/BQL-VP ngày 26 tháng 11 năm 2008 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 37/TTr-SNV ngày 08 tháng 01 năm 2009,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 8 Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Đầu tư – Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm ban hành kèm theo Quyết định số 26/2003/QĐ-UB ngày 04 tháng 3 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố như sau:

“Điều 8. Ban Quản lý Đầu tư – Xây dựng Khu Đô thị mới Thủ thiêm có nhiệm vụ – quyền hạn:

1. Về lĩnh vực quản lý quy hoạch- kiến trúc:

a) Căn cứ quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000, nội dung điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 và hướng dẫn thiết kế đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Trưởng Ban Quản lý Đầu tư – Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm tổ chức hướng dẫn và thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 trong phạm vi ranh giới, diện tích quản lý đảm bảo phù hợp với quy hoạch 1/2000 được duyệt.

b) Ban Quản lý Đầu tư – Xây dựng Khu Đô thị mới Thủ thiêm (Viết tắt là: Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm) có nhiệm vụ theo dõi, triển khai việc thực hiện quy hoạch. Đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch chi tiết phù hợp với quy định, quy trình và thực tế áp dụng. Lập quy trình thực hiện phê duyệt phù hợp với yêu cầu, đặc điểm các loại đồ án. Trong quá trình thực hiện, Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm có thể mời đơn vị tư vấn trong nước và ngoài nước có pháp nhân và chức năng hành nghề phù hợp với các yêu cầu, đặc điểm của loại đồ án tham gia nghiên cứu góp ý theo hình thức hợp đồng tư vấn, để tiến hành chọn lựa giải pháp tối ưu, xử lý đánh giá chất lượng công việc theo trình tự thủ tục, nội dung quy định của pháp luật.

c) Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm được phép lập Hội đồng thẩm định để tham mưu góp ý cho việc đánh giá kết quả nghiên cứu của các đồ án quy hoạch chi tiết, thiết kế công trình theo tiêu chí riêng của Hội đồng. Tùy theo tính chất, quy mô của từng đồ án, Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm có thẩm quyền quyết định tổ chức hoặc không tổ chức Hội đồng thẩm định.

d) Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm có trách nhiệm tổ chức công bố công khai nội dung các quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, cung cấp thông tin, giới thiệu địa điểm trong quá trình chuẩn bị đầu tư.

đ) Xây dựng và quản lý hệ thống tài liệu, số liệu, bản đồ mạng lưới, mốc cao độ, các tài liệu phục vụ việc quản lý và các quy định về chế độ cung cấp cho các yêu cầu của chủ đầu tư.

e) Tổ chức, xây dựng hệ thống Điều lệ về quản lý thiết kế đô thị, tổ chức cảnh quan kiến trúc, định hướng cho quá trình triển khai quy hoạch, các quy định chi tiết đối với các khu vực chức năng và công trình kiến trúc của Khu đô thị mới.

g) Tổ chức, xây dựng hệ thống Quy định chi tiết về quản lý quy hoạch – đầu tư – xây dựng khu Thủ Thiêm; tổ chức thực hiện, kiểm tra và phối hợp cùng chính quyền địa phương, các cơ quan liên quan thực hiện xử lý vi phạm theo pháp luật; đề xuất các biện pháp chế tài cần thiết nhằm đảm bảo yêu cầu triển khai xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng, các công trình thực hiện theo giấy phép đầu tư đúng quy hoạch và tiến độ quy định.

h) Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm có ý kiến về Đầu bài cuộc thi, Tiêu chí chấm giải và giám sát quá trình thực hiện công tác tổ chức thi tuyển các công trình phải thi tuyển kiến trúc của các Chủ đầu tư dự án trong Khu đô thị mới  Thủ Thiêm theo quy định.

2. Về lĩnh vực quản lý xây dựng:

a)   Phối hợp với cơ quan chuyên ngành thành phố hướng dẫn, kiểm tra thực hiện các quy định quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng.

b)  Kiểm tra việc thực hiện xây dựng theo quy hoạch được duyệt, phát hiện các vi phạm, đề xuất các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định.

c)  Chủ trì thực hiện thẩm định thiết kế cơ sở các dự án nhóm B, C, dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng mới dưới 20 tầng thuộc nhóm A trên địa bàn Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố.

d)  Hướng dẫn và cấp phép xây dựng công trình theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố.

e)  Phê duyệt các dự án nhà ở theo phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố. Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm không được làm chủ đầu tư các dự án do Ban tổ chức thẩm định phê duyệt hồ sơ đấu thầu theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố.

3. Về lĩnh vực quản lý đầu tư:

a)   Xây dựng cơ chế chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư vào Khu đô thị mới Thủ Thiêm ưu tiên cho các loại công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình công cộng quan trọng, trình cấp có thẩm quyền quyết định để triển khai thực hiện.

b)  Xây dựng các phương án thu hút các nguồn vốn đầu tư trong nước và nước ngoài bằng nhiều hình thức phù hợp với quy định của pháp luật; nghiên cứu các dự án đầu tư trọng điểm và tổ chức thực hiện đầu tư theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố; thực hiện ủy nhiệm của Ủy ban nhân dân thành phố, tiến hành đàm phán về các khoản vay và viện trợ cho các dự án phát triển cơ sở hạ tầng công cộng của Khu đô thị mới.

c)  Đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố tiếp nhận, lựa chọn chủ đầu tư cho các dự án trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm; hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định các dự án đầu tư để trình các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đầu tư theo quy định hiện hành; theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư sau khi đã phê duyệt hoặc đã cấp giấy chứng nhận đầu tư.

d)  Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện giấy phép đầu tư, hợp đồng gia công sản phẩm, hợp đồng cung cấp dịch vụ, hợp đồng kinh doanh hoặc các tranh chấp kinh tế theo yêu cầu của nhà đầu tư và doanh nghiệp.

đ) Phân cấp cho Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm quyết định đầu tư các nhóm B, C sử dụng vốn ngân sách Nhà nước do Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở hoặc không thuộc đối tượng phải lập thiết kế cơ sở hoặc thiết kế bản vẽ thi công.

4. Về lĩnh vực quản lý đất đai- môi trường:

a)   Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm là cơ quan đầu mối, phối hợp với các cơ quan Nhà nước có liên quan của thành phố thực hiện việc quản lý sử dụng đất trong khu vực theo quy định; tiến hành điều tra, khảo sát, đo đạc, lập bản đồ địa chính và lập kế hoạch sử dụng đất theo quy hoạch và theo phân cấp.

b)  Căn cứ quy hoạch chi tiết được phê duyệt và nội dung phương thức đầu tư, Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm đề xuất các hình thức giao, cho thuê đất phù hợp với yêu cầu đầu tư và khai thác có hiệu quả quỹ đất trong phạm vi dự án.

c)  Là đầu mối tham mưu, đề xuất trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất đối với các dự án đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật. Phối hợp với các cơ quan có chức năng lập thủ tục ký hợp đồng thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà và công trình xây dựng cho các chủ đầu tư theo quy định.

d)  Tổ chức, phối hợp, xử lý và kiến nghị cấp thẩm quyền thu hồi quyền sử dụng đất, thuê đất đối với các dự án chậm triển khai đầu tư hoặc triển khai không đúng mục đích đầu tư.

đ) Căn cứ quy định hiện hành có liên quan, Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm phối hợp với Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân quận 2 và các sở – ngành liên quan xây dựng chính sách trình Ủy ban nhân dân thành phố xét ban hành, phối hợp với Ủy ban nhân dân quận 2 tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng, bố trí tạm cư, tái định cư theo quy định của pháp luật. Ban có trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất trình duyệt và ban hành các chính sách có lợi cho việc khai thác sử dụng đất đảm bảo hiệu quả và cân đối tài chính cho dự án.

e)  Phối hợp với Ủy ban nhân dân quận 2 thực hiện quản lý môi trường theo quy định, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường của các dự án.

g) Quản lý đất công trình công cộng không kinh doanh trong các dự án đầu tư, phối hợp với chính quyền địa phương và các ngành chức năng để lập kế hoạch đầu tư các công trình công cộng đó.

5. Về lĩnh vực quản lý khai thác hạ tầng:

a)   Quản lý thống nhất các lĩnh vực đầu tư – xây dựng và khai thác các công trình hạ tầng kỹ thuật.

b)  Tổ chức lập và trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định quản lý khai thác hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới.

c)  Tổ chức lưu trữ hồ sơ thiết kế kỹ thuật và hồ sơ hoàn công công trình. Làm đầu mối tổ chức, hướng dẫn bàn giao cho các cơ quan có liên quan và đưa công trình vào khai thác sử dụng.

d)  Phối hợp với Ủy ban nhân dân quận 2 và các cơ quan liên quan của thành phố để đề xuất đặt tên đường, cấp số nhà theo quy định.

6. Về công tác đấu thầu và đấu giá quyền sử dụng đất đối với các dự án trên địa bàn Khu đô thị mới Thủ Thiêm:

a)   Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt kế hoạch đấu thầu các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước của thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố trực tiếp quyết định đầu tư.

b)  Thẩm định và trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn có giá trị từ 05 tỷ đồng trở lên, gói thầu mua sắm hàng hoá, xây lắp có giá trị từ 50 tỷ đồng trở lên, thuộc các dự án nhóm A sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước của thành phố.

c)  Giao Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu (hồ sơ yêu cầu), kết quả lựa chọn nhà thầu (kể cả trường hợp áp dụng hình thức chỉ định thầu) đối với gói thầu dịch vụ tư vấn có giá trị dưới 05 tỷ đồng, gói thầu mua sắm hàng hoá, xây lắp có giá trị dưới 50 tỷ đồng, thuộc các dự án nhóm A sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước của thành phố, trừ các gói thầu thuộc thẩm quyền phê duyệt của chủ đầu tư.

d)  Giao Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu (hồ sơ yêu cầu), kết quả lựa chọn nhà thầu (kể cả trường hợp áp dụng hình thức chỉ định thầu) đối với gói thầu thuộc các dự án nhóm B, C đã được Ủy ban nhân dân thành phố giao Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm quyết định đầu tư.

đ) Phối hợp với các sở ngành chức năng tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, cho thuê đất theo quy định của Pháp luật và Ủy ban nhân dân thành phố trên khu vực đất được giao.

7. Về các lĩnh vực quản lý khác:

a)   Phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan, thực hiện quản lý Nhà nước về lao động thông qua việc kiểm tra, thanh tra các đối tượng và tổ chức thực hiện các quy định có liên quan của Nhà nước về hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể, an toàn lao động và tiền lương.

b)  Quản lý các hoạt động dịch vụ trong địa bàn theo quy định của Nhà nước.

c)  Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm có trách nhiệm thực hiện thanh quyết toán thu, chi khi kết thúc năm tài chính và lập dự toán năm sau gửi Sở Tài chính xem xét, phê duyệt.

d)  Quan hệ và phối hợp với cơ quan chức năng có liên quan của thành phố và quận 2 nhằm đảm bảo an ninh, chính trị, quản lý hành chính, trật tự – an toàn trong khu vực.

đ) Thực hiện chế độ báo cáo lưu trữ và bảo mật theo quy định của Nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các sở – ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận – huyện và Trưởng Ban Quản lý Đầu tư – Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;

– Thường trực Thành ủy;

– Thường trực HĐND. TP;

– TTUB: CT, các PCT;

– Ban Tổ chức Thành ủy;

– Văn phòng Thành ủy;

– Công an thành phố (PC.13);

– Sở Nội vụ (02b);

– Kho bạc Nhà nước thành phố;

– VPHĐ-UB: Các PVP;

– Các Phòng Chuyên viên;

– Lưu:VT, (VX-Nh)  H.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Lê Hoàng Quân

 

Tags: , , , ,

Comments are closed.