Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày 15/01/2009

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG TRỊ

____________

Số: 02/2009/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

Đông Hà, ngày 15 tháng 01  năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Thành lập thôn Xung, thuộc xã Thanh, huyện Hướng Hoá

_____________________

  

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 13/2002/QĐ-BNV ngày 06 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn và tổ dân phố;

Xét đề nghị của UBND huyện Hướng Hóa tại Tờ trình số 181/TTr-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2008 và Giám đốc Sở Nội vụ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập thôn Xung thuộc xã Thanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị trên cơ sở 50 hộ, 215 khẩu (18 hộ, 41 khẩu dân kinh tế mới và 32 hộ, 174 khẩu đồng bào dân tộc Vân Kiều của bản Ta Nua Cô).

Vị trí thôn Xung: Phía Bắc giáp bản Ta Nua Cô, xã Thanh; phía Nam giáp xã Xy; phía Đông giáp xã A Túc; phía Tây giáp nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Sau khi thành lập thôn Xung, bản Ta Nua Cô còn lại 65 hộ, 362 nhân khẩu.

Xã Thanh, huyện Hướng Hóa sẽ có 10 thôn, bản sau:

1. Bản 8 (Ba Loang)                    41 hộ, 222 khẩu

2. Bản 9 (Rơ Viêng)                     51 hộ, 290 khẩu

3. Bản 10 (Ta Nua)                      65 hộ, 358 khẩu

4. Bản A Ho                                85 hộ, 507 khẩu

5. Bản Thanh 1                            82 hộ, 388 khẩu

6. Bản Thanh 4                            48 hộ, 279 khẩu

7. Bản Ba Lọ Ô                           40 hộ, 192 khẩu

8. Bản Ba Lọ Vạc                        50 hộ, 199 khẩu

9. Bản Ta Nua Cô                       65 hộ, 362 khẩu

10. Thôn Xung                            50 hộ, 215 khẩu

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND huyện Hướng Hoá, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch UBND xã Thanh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

– Như Điều 2;

– Cục KTVBQPPL- Bộ Tư  pháp;

– Tỉnh uỷ,  TT.HĐND tỉnh;

– Sở Nội vụ (4 bản);

– Báo Quảng Trị, Đài PTTH tỉnh (Để thông báo);

– Phòng Nội vụ huyện Hướng Hoá;

– Lưu: VT, NC.

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Lê Hữu Phúc

 

Tags: , , , ,

Comments are closed.