List/Grid

Tag Archives: 02/2009/QĐ-UBND

Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày 16/01/2009

Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày 16/01/2009

Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày 16/01/2009 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chính Minh. Quy định sửa đổi, bổ sung Điều 8 Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Đầu tư – Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm ban hành kèm theo Quyết định số 26/2003/QĐ-UB ngày 04 tháng 3 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày 15/01/2009

Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày 15/01/2009

Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày 15/01/2009 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị. Quy định Thành lập thôn Xung, thuộc xã Thanh, huyện Hướng Hoá.

Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày14/01/2009

Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày14/01/2009

Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày 14/01/2009 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum. Quy định mức chi đảm bảo cho công tác xây dựng Văn bản Quy phạm Pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp.

Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày 14/01/2009

Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày 14/01/2009

Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày 14/01/2009 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum. Quy định mức chi đảm bảo cho công tác xây dựng Văn bản Quy phạm Pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp.

Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009

Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009

Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang. Quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh An Giang