List/Grid

Tag Archives: văn bản quy phạm pháp luật

Thông tư số 25/2012/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 06/9/2012

Thông tư số 25/2012/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 06/9/2012

  Thông tư số 25/2012/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 06/9/2012 về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân… Read more »

Quyết định số 42/2009/QĐ-TTg ngày 16/03/2009

Quyết định số 42/2009/QĐ-TTg ngày 16/03/2009

Quyết định số 42/2009/QĐ-TTg ngày 16/03/2009 do Thủ tướng Chính phủ ban hành hướng dẫn quy định về kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật có nội dung thuộc bí mật Nhà nước.

Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày14/01/2009

Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày14/01/2009

Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày 14/01/2009 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum. Quy định mức chi đảm bảo cho công tác xây dựng Văn bản Quy phạm Pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp.

Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày 14/01/2009

Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày 14/01/2009

Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày 14/01/2009 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum. Quy định mức chi đảm bảo cho công tác xây dựng Văn bản Quy phạm Pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp.

Quyết định số 31/2008/QĐ-BYT do Bộ Y Tế ban hành ngày 22/8/2008

Quyết định số 31/2008/QĐ-BYT do Bộ Y Tế ban hành ngày 22/8/2008

Quyết định số 31/2008/QĐ-BYT do Bộ Y Tế ban hành ngày 22 tháng 8 năm 2008 về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Y Tế ban hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2007 đã hết hiệu lực Pháp luật.

Luật Văn bản Quy phạm Pháp luật, số 17/2008/QH12 ngày 03-06-2008

Luật Văn bản Quy phạm Pháp luật, số 17/2008/QH12 ngày 03-06-2008

Luật Văn bản Quy phạm Pháp luật, số 17/2008/QH12 ngày 03-06-2008 của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 3

Nghị định của Chính Phủ số 135/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003

Nghị định của Chính Phủ số 135/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003

Nghị định của Chính Phủ số 135/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật do các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp ban hành, văn bản liên tịch giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ và văn bản liên tịch giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ với Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, cơ quan trung ương của các tổ chức Chính trị – Xã hội
Luật Ban hành văn bản Quy phạm Pháp luật 1996

Luật Ban hành văn bản Quy phạm Pháp luật 1996

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa IX, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 12/11/1996 quy định thẩm quyền, thủ tục, và trình tự ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân số 31/2004/QH11

Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân số 31/2004/QH11

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân số 31/2004/QH11 được Quốc hội khóa 11 thông qua ngày 03/12/2004 quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân.