List/Grid

Tag Archives: ngân sách Nhà nước

Thông tư số 30/2011/TT-BTC ngày 02/3/2011

Thông tư số 30/2011/TT-BTC ngày 02/3/2011

Thông tư số 30/2011/TT-BTC ngày 02/03/2011 của Bộ Tài chính quy định bổ sung Mục lục ngân sách Nhà nước.

Thông tư số 01/2011/TT-BTC ngày 06/01/2011

Thông tư số 01/2011/TT-BTC ngày 06/01/2011

Thông tư số 01/2011/TT-BTC ngày 06/01/2011 của Bộ Tài chính quy định việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho hội có hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước giao; việc quản lý; sử dụng tài sản, tài chính của hội; quản lý việc tiếp nhận, sử dụng các nguồn tài trợ của cá nhân, tổ chức nước ngoài cho hội.

Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009

Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009

Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 về Quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước.

Quyết định 83/2008/QĐ-UBND ngày 10/12/2008

Quyết định 83/2008/QĐ-UBND ngày 10/12/2008

Quyết định 83/2008/QĐ-UBND ngày 10/12/2008 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành về giao chỉ tiêu dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2009

Thông tư số 113/2008/TT-BTC ngày 27/11/2008

Thông tư số 113/2008/TT-BTC ngày 27/11/2008

Thông tư số 113/2008/TT-BTC ngày 27/11/2008 của Bộ Tài Chính banh hành hướng dẫn quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.

Thông tư số 111/2008/TT-BTC ngày 24/11/2008

Thông tư số 111/2008/TT-BTC ngày 24/11/2008

Thông tư số 111/2008/TT-BTC ngày 24/11/2008 ban hành việc sửa đổi, bổ sung thông tư số 82/2007/TT-BTC ngày 12/7/2007  của Bộ Tài Chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính Nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của  Nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách Nhà nước.

Thông tư số 107/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008

Thông tư số 107/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008

Thông tư số 107/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài Chính ban hành hướng dẫn bổ sung một số điểm về quản lý, điều hành ngân sách nhà nước

Thông tư số  105/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008

Thông tư số 105/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008

Thông tư số 105/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài Chính ban hành hướng dẫn một số điều của Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg ngày 14/3/2008 của Thủ tướng Chính  phủ về đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước

Quyết định 63/2008/QĐ-BTC ngày 01/08/2008.

Quyết định 63/2008/QĐ-BTC ngày 01/08/2008.

Quyết định số 63/2008/QĐ-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 01 tháng 08 năm 2008 về việc ban hành mã nhiệm vụ chi ngân sách Nhà nước.

Nghị định số 184/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 17/12/2007

Nghị định số 184/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 17/12/2007

Nghị định số  184/2007/NĐ-CP  do Chính phủ ban hành ngày 17/12/2007 điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc.