List/Grid

Tag Archives: Luật Giáo dục

Nghị định số 85/2006/NĐ-CP ngày 18/08/2006

Nghị định số 85/2006/NĐ-CP ngày 18/08/2006

Nghị định số 85/2006/NĐ-CP ngày 18/08/2006 do Chính phủ ban hành quy định về ổ chức và hoạt động của Thanh tra giáo dục.

Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/08/2006

Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/08/2006

Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/08/2006 do Chính phủ ban hành quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.

Luật giáo dục số 38/2005/QH11 do Quốc Hội thông qua ngày 14/06/2005

Luật giáo dục số 38/2005/QH11 do Quốc Hội thông qua ngày 14/06/2005

Luật giáo dục số 38/2005/QH11 do Quốc Hội thông qua ngày 14/06/2005  quy định về hệ thống giáo dục quốc dân; nhà trường, cơ sở giáo dục khác của hệ… Read more »

Nghị định số 165/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 165/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 165/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16 tháng 9 năm 2004 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giáo dục về quản lý hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục

Nghị định số 43/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 43/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 43/2000/NĐ-CP của Chính phủ  ngày 30 tháng 8 năm 2000 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục

Luật Giáo dục số 11/1998/QH10

Luật Giáo dục số 11/1998/QH10

Luật Giáo dục số 11/1998/QH10 được Quốc Hội thông qua ngày 02/12/1998 quy định về hệ thống giáo dục quốc dân; nhà trường, cơ sở giáo dục khác của hệ thống giáo dục quốc dân, của cơ quan hành chính nhà nước, của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, của lực lượng vũ trang nhân dân; tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục.