Nghị định số 38/1999/NĐ-CP ngày 18-06-1999

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập xã thuộc các huyện Đức Trọng, Lâm Hà, Di Linh và thị xã Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ,

 

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính một số xã thuộc các huyện Đức Trọng, Lâm Hà, Di Linh và thị xã Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng như sau:

1. Thành lập xã Hiệp An thuộc huyện Đức Trọng, trên cơ sở 5.400 ha diện tích tự nhiên và 6.100 nhân khẩu của xã Hiệp Thạnh.

Địa giới hành chính xã Hiệp An: Đông giáp huyện Đơn Dương; Tây giáp huyện Lâm Hà; Nam giáp xã Hiệp Thạnh; Bắc giáp thành phố Đà Lạt.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính xã Hiệp Thạnh có 3.690 ha diện tích tự nhiên và 10.525 nhân khẩu.

2. Thành lập xã Liên Hà thuộc huyện Lâm Hà trên cơ cở 4.853 ha diện tích tự nhiên và 5.068 nhân khẩu của xã Tân Hà.

Địa giới hành chính xã Liên Hà: Đông giáp xã Tân Hà; Tây giáp xã Tân Thanh; Nam giáp huyện Di Linh; Bắc giáp xã Hoài Đức.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính xã Tân Hà có 3.117 ha diện tích tự nhiên và 8.870 nhân khẩu.

3. Thành lập xã Tân Nghĩa thuộc huyện Di Linh trên cơ sở 3.470 ha diện tích tự nhiên và 5.923 nhân khẩu của xã Đinh Lạc.

Địa giới hành chính xã Tân Nghĩa: Đông giáp xã Đinh Lạc; Tây giáp xã Tân Châu; Nam giáp xã Gung Rê và thị trấn Di Linh; Bắc giáp huyện Lâm Hà.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính xã Đinh Lạc có 3.450 ha diện tích tự nhiên và 10.126 nhân khẩu.

4. Thành lập xã Đại Lào thuộc thị xã Bảo Lộc trên cơ sở 6.220 ha diện tích tự nhiên và 16.457 nhân khẩu của xã Lộc Châu.

Địa giới hành chính xã Đại Lào: Đông giáp phường Lộc Châu và huyện Bảo Lâm; Tây giáp huyện Đạ Huoai; Nam giáp huyện Bảo Lâm; Bắc giáp xã Lộc Châu và huyện Bảo Lâm.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính xã Lộc Châu có 3.320 ha diện tích tự nhiên và 17.416 nhân khẩu.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ban hành. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ  
THỦ TƯỚNG  
(Đã ký)
 
 
 
 
 
Phan Văn Khải

 

Tags: , , , , , , ,

Comments are closed.