Nghị định số 189/2004/NĐ-CP ngày 17-11-2004


NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 189/2004/NĐ-CP NGÀY 17 THÁNG 11 NĂM 2004

VỀ VIỆC THÀNH LẬP XÃ THUỘC CÁC HUYỆN LẠC DƯƠNG, LÂM HÀ VÀ

THÀNH LẬP HUYỆN ĐAM RÔNG, TÌNH LÂM ĐỒNG

 


CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng,

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã thuộc các huyện Lạc Dương, Lâm Hà và thành lập huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng như sau:

1. Thành lập xã Đạ Nhim thuộc huyện Lạc Dương trên cơ sở 23.993 ha diện tích tự nhiên và 2.194 nhân khẩu của xã Đạ Chais.

Xã Đạ Nhim có 23.993 ha diện tích tự nhiên và 2.194 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Đạ Nhim: Đông giáp xã Đạ Chais; Tây giáp các xã Lát, Đưng K’Nớ; Nam giáp xã Đạ Sar; Bắc giáp tỉnh Đắk Lắk.

Sau khi thành lập xã Đạ Nhim, xã Đạ Chais còn lại 34.117 ha diện tích tự nhiên và 1.560 nhân khẩu.

2. Thành lập xã Đạ Rsal thuộc huyện Lâm Hà trên cơ sở 7.770 ha diện tích tự nhiên và 4.935 nhân khẩu của xã Liêng Srônh và 706 ha diện tích tự nhiên của xã Rô Men.

Xã Đạ Rsal có 8.476 ha diện tích tự nhiên và 4.935 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Đạ Rsal: Đông giáp xã Đạ M’Rong; Tây giáp tỉnh Đắk Nông, Nam giáp các xã Liêng Srônh, Rô Men; Bắc giáp tỉnh Đắk Lắk.

Sau khi thành lập xã Đạ Rsal:

– Xã Liêng Srônh còn lại 23.890 ha diện tích tự nhiên và 3.078 nhân khẩu.

– Xã Rô Men còn lại 12.564 ha diện tích tự nhiên và 3.294 nhân khẩu.

3. Thành lập huyện Đam Rông trên cơ sở 28.310 ha diện tích tự nhiên và 12.437 nhân khẩu (gồm toàn bộ các xã Đạ M’Rong, Đạ Tông, Đạ Long) của huyện Lạc Dương; 60.910 ha diện tích tự nhiên và 18.196 nhân khẩu (gồm toàn bộ các xã Liêng Srônh, Đạ Rsal, Phi Liêng, Đạ K’Nàng, Rô Men) của huyện Lâm Hà.

Huyện Đam Rông có 89.220 ha diện tích tự nhiên và 30.633 nhân khẩu, có 8 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các xã Đạ M’Rong, Đạ Tông, Đạ Long, Liêng Srônh, Đạ Rsal, Phi Liêng, Đạ K’Nàng, Rô Men.

Địa giới hành chính huyện Đam Rông: Đông giáp huyện Lạc Dương; Tây giáp tỉnh Đắk Nông; Nam giáp huyện Lâm Hà; Bắc giáp tỉnh Đắk Lắk.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập huyện Đam Rông:

– Huyện Lạc Dương còn lại 123.070 ha diện tích tự nhiên và 16.081 nhân khẩu, có 6 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các xã Lát, Đạ Sar, Đạ Chais, Đạ Nhim, Đưng K’Nớ và thị trấn Lạc Dương.

– Huyện Lâm Hà còn lại 97.852,49 ha diện tích tự nhiên và 133.679 nhân khẩu, có 16 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các xã Tân Văn, Đạ Đờn, Phú Sơn, Phi Tô, Tân Hà, Liên Hà, Phúc Thọ, Hoài Đức, Đan Phượng, Tân Thanh, Nam Hà, Gia Lâm, Đông Thanh, Mê Linh và các thị trấn Đinh Văn, Nam Ban.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này ./.

Tags: , , , , ,

Comments are closed.