Nghị định của Chính Phủ số 95/2003/NĐ-CP ngày 20/08/2003

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 95/2003/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 8 NĂM 2003
VỀ VIỆC THÀNH LẬP Xà, PHƯỜNG THUỘC CÁC HUYỆN SÔNG HINH, PHÚ HOÀ VÀ THỊ Xà TUY HOÀ, TỈNH PHÚ YÊN

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên,

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã, phường thuộc các huyện Sông Hinh, Phú Hoà và thị xã Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên như sau :

1. Thành lập xã Ealy thuộc huyện Sông Hinh trên cơ sở 8.021 ha diện tích tự nhiên và 3.104 nhân khẩu của xã Eabar.

Địa giới hành chính xã Ealy : Đông giáp xã Eabar; Tây giáp các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai; Nam giáp tỉnh Đắk Lắk; Bắc giáp tỉnh Gia Lai.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã Ealy, xã Eabar còn lại 10.159 ha diện tích tự nhiên và 3.228 nhân khẩu.

2. Chia xã Hoà Quang thuộc huyện Phú Hoà thành 2 xã Hoà Quang Nam và Hoà Quang Bắc.

– Xã Hoà Quang Nam có 3.675,44 ha diện tích tự nhiên và 11.584 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Hoà Quang Nam : Đông giáp các xã Hoà Trị, Hoà Thắng; Tây giáp xã Hoà Hội; Nam giáp các xã Hoà Định Đông, Hoà Định Tây; Bắc giáp xã Hoà Quang Bắc.

– Xã Hoà Quang Bắc có 5.162,56 ha diện tích tự nhiên và 10.908 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Hoà Quang Bắc : Đông giáp xã Hoà Trị và thị xã Tuy Hoà; Tây giáp xã Hoà Hội và huyện Sơn Hoà; Nam giáp xã Hoà Quang Nam; Bắc giáp huyện Tuy An và thị xã Tuy Hoà.

3. Thành lập phường 9 thuộc thị xã Tuy Hoà trên cơ sở 1.002,8 ha diện tích tự nhiên và 11.872 nhân khẩu của xã Bình Kiến.

Địa giới hành chính phường 9: Đông giáp biển Đông; Tây giáp xã Hoà Kiến và huyện Phú Hoà; Nam giáp các phường 5, 7, 8 và huyện Phú Hoà; Bắc giáp xã Bình Kiến.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập phường 9, xã Bình Kiến còn lại 1.269,2 ha diện tích tự nhiên và 5.998 nhân khẩu.

 

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

 

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Tags: , , , , , ,

Comments are closed.