Nghị định số 86/2008/NĐ-CP ngày 01/8/2008

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 86/2008/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 8 NĂM 2008

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH XÃ, THÀNH LẬP XÃ

THỊ TRẤN THUỘC HUYỆN TRÀ CÚ, TỈNH TRÀ VINH


CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh,

NGHỊ ĐỊNH

Điều 1. Điều chỉnh địa giới hành chính xã Hàm Giang, xã Định An để thành lập xã Hàm Tân và thị trấn Định An thuộc huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh như sau:
1. Thành lập xã Hàm Tân thuộc huyện Trà Cú trên cơ sở điều chỉnh 2.098 ha diện tích tự nhiên và 7.759 nhân khẩu của xã Hàm Giang.
Xã Hàm Tân có 2.098 ha diện tích tự nhiên và 7.759 nhân khẩu.
Địa giới hành chính xã Hàm Tân: Đông giáp xã Hàm Giang; Tây giáp sông Hậu; Nam giáp xã Đại An và xã Định An; Bắc giáp xã Thanh Sơn.
2. Thành lập thị trấn Định An thuộc huyện Trà Cú trên cơ sở điều chỉnh 403,86 ha diện tích tự nhiên và 5.444 nhân khẩu của xã Định An.
Thị trấn Định An có 403,86 ha diện tích tự nhiên và 5.444 nhân khẩu.
Địa giới hành chính thị trấn Định An: Đông giáp xã Đại An; Tây giáp xã Định An; Nam giáp kênh Nguyễn Văn Pho, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải; Bắc giáp xã Đại An và xã Định An.
Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:
Xã Hàm Giang còn lại 1.652 ha diện tích tự nhiên và 7.111 nhân khẩu.
Xã Định An còn lại 1.582,31 ha diện tích tự nhiên và 3.695 nhân khẩu.
Huyện Trà Cú có 36.965,77 ha diện tích tự nhiên và 166.726 nhân khẩu, có 19 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các xã: An Quãng Hữu, Lưu Nghiệp Anh, Đại An, Đôn Châu, Đôn Xuân, Long Hiệp, Tân Hiệp, Ngãi Xuyên, Ngọc Biên, Thanh Sơn, Kim Sơn, Tập Sơn, Tân Sơn, Phước Hưng, Định An, Hàm Giang, Hàm Tân và thị trấn Trà Cú, thị trấn Định An.
Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

 

Nguyễn Tấn Dũng 

Tags: , , ,

Comments are closed.