Tư vấn thủ tục nhận con nuôi

1.    Tư vấn điều kiện của người được nhận làm con nuôi;
2.    Tư vấn điều kiện của người nhận con nuôi;
3.    Tư vấn thủ tục đăng ký việc nuôi con nuôi
–    Hồ sơ đăng ký nuôi con nuôi;
–    Thẩm quyền đăng ký nuôi con nuôi;
–    Trình tự đăng ký nuôi con nuôi;
–    Thay đổi họ, tên; xác định dân tộc của con nuôi;
–    Bổ sung, cải chính Giấy khai sinh của con nuôi.
4.    Tư vấn thủ tục chấm dứt việc nuôi con nuôi;
–    Trường hợp chấm dứt việc nuôi con nuôi;
–    Quyền yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi;
–    Thủ tục, trình tự chấm dứt việc nuôi con nuôi;
–    Hậu quả pháp lý của việc chấm dứt nuôi con nuôi.
5.    Tư vấn thủ tục nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp.

Tags: , , , , ,

Comments are closed.