List/Grid

Tag Archives: website

Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

Xin chào mừng đến với website của Công ty Luật Gia Phạm. Để sử dụng website này, vui lòng đọc kỹ những bản Điều khoản sử dụng này một cách cẩn thận.

Luật Công nghệ thông tin Số 67/2006/QH11 ngày 29/06/2006

Luật Công nghệ thông tin Số 67/2006/QH11 ngày 29/06/2006

Luật Công nghệ thông tin Số 67/2006/QH11 ngày 29/06/2006 quy định về hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, các biện pháp bảo đảm ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân (sau đây gọi chung là tổ chức, cá nhân) tham gia hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin.