List/Grid

Tag Archives: tòa án

Pháp lệnh số 10/2009/PL-UBTVQH ngày 27/02/2009

Pháp lệnh số 10/2009/PL-UBTVQH ngày 27/02/2009

Pháp lệnh số 10/2009/PL-UBTVQH ngày 27/02/2009 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành về các loại án phí, lệ phí Tòa án.

Luật Tổ chức Tòa án Nhân dân 1992

Luật Tổ chức Tòa án Nhân dân 1992

Luật Tổ chức Tòa án Nhân dân đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ nhất, thông qua ngày 6 tháng 10 năm 1992 quy định về Toà án nhân dân tối cao, các Toà án nhân dân địa phương, các Toà án quân sự và các Toà án khác do Luật định là các cơ quan xét xử của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Luật tổ chức Tòa án  số 33/2002/QH10

Luật tổ chức Tòa án số 33/2002/QH10

Luật tổ chức Tòa án số 33/2002/QH10 đươc Quốc Hội thông qua ngày 02/04/2002 quy định về tổ chức và hoạt động của Toà án nhân dân.

 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Tố tụng Hình sự số 20/2000/QH10

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Tố tụng Hình sự số 20/2000/QH10

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Tố tụng Hình sự số 20/2000/QH10 được Quốc Hội thông qua ngày 09/06/2000 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng hình sự được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 6 năm 1988 và được sửa đổi, bổ sung theo các luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng hình sự được Quốc hội thông qua ngày 30 tháng 6 năm 1990, ngày 22 tháng 12 năm 1992.