List/Grid

Tag Archives: Sáng chế mật

Sáng chế mật, khái niệm lần đầu tiên được quy định trong Nghị định 122/2010/NĐ-CP

Sáng chế mật, khái niệm lần đầu tiên được quy định trong Nghị định 122/2010/NĐ-CP

Ngày 31/12/2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định 122/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp.