List/Grid

Tag Archives: Nghị định của Chính phủ số 44/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 44/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 44/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 44/2001/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2001 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/1998/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 1998 của chính phủ quy định chi tiết thi hành luật thương mại về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công và đại lý mua bán hàng hoá với nước ngoài.