List/Grid

Tag Archives: Luật Xuất Bản

Nghị định số 72/2011/NĐ-CP ngày 23/8/2011

Nghị định số 72/2011/NĐ-CP ngày 23/8/2011

Nghị định số 72/2011/NĐ-CP ngày 23/8/2011 của Chính phủ ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26/08/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 11/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 và Nghị định số 105/2007/NĐ-CP ngày 21/06/2007 của Chính phủ về hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm.

Thông tư số 13/2011/TT-BTTTT ngày 06/06/2011

Thông tư số 13/2011/TT-BTTTT ngày 06/06/2011

Thông tư số 13/2011/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về Văn phòng đại diện tại Việt Nam của nhà thầu xuất bản nước ngoài, tổ chức phát hành xuất bản ấn phẩm nước ngoài.

Nghị định số 110/2010/NĐ-CP ngày 09/11/2010

Nghị định số 110/2010/NĐ-CP ngày 09/11/2010

Nghị định số 110/2010/NĐ-CP ngày 09/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều cuả nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản đã được sưả đổi, bổ sung bằng nghị định số 11/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ.

Nghị định số 28/2009/NĐ-CP ngày 20/03/2009

Nghị định số 28/2009/NĐ-CP ngày 20/03/2009

Nghị định số 28/2009/NĐ-CP ngày 20/03/2009 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet

Nghị định 11/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009

Nghị định 11/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009

Nghị định 11/2009/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 10/02/2009 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật xuất bản.

Luật sửa đổi, bổ sung số 12/2008/QH12 ngày 03/06/2008

Luật sửa đổi, bổ sung số 12/2008/QH12 ngày 03/06/2008

Luật sửa đổi, bổ sung số 12/2008/QH12 ngày 03/06/2008 của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 3, một số Điều của Luật Xuất Bản 

Nghị định của Chính phủ số 111/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 111/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 111/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2005 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật xuất bản.

Nghị định số 06/1999/NĐ-CP ngày 10-02-1999

Nghị định số 06/1999/NĐ-CP ngày 10-02-1999

Nghị định số 06/1999/NĐ-CP ngày 10-02-1999 của Chính Phủ Quy định Sửa đổi Khoản 1 Điều 7, Nghị định của Chính Phủ số 79/CP ngày 6/11/1993 quy định chi tiết thi hành Luật Xuất Bản