List/Grid

Tag Archives: Luật Quốc tịch

Thông tư số 135/2010/TT-BTC ngày 13/09/2010

Thông tư số 135/2010/TT-BTC ngày 13/09/2010

Thông tư số 135/2010/TT-BTC ngày 13/09/2010 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 146/2009/TT-BTC ngày 20/7/2009 hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí giải quyết các việc liên quan đến quốc tịch.

Luật Quốc tịch Việt Nam số 24/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008

Luật Quốc tịch Việt Nam số 24/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008

Luật Quốc tịch Việt Nam do Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 4 ban hành ngày 13 tháng 11 năm 2008.

Nghị định 76/2006/NĐ-CP ngày 02/08/2006

Nghị định 76/2006/NĐ-CP ngày 02/08/2006

Nghị định 76/2006/NĐ-CP ngày 02/08/2006 do Chính phủ ban hành quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp.

Nghị định số 55 /2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 55 /2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 55 /2000/NĐ-CP của Chính phủ  ngày 11 tháng 10 năm 2000 sửa đổi một số điều của Nghị định số 104/1998/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 1998 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam