List/Grid

Tag Archives: hoạt động hóa chất

Nghị định số 90/2009/NĐ-CP ngày 20/10/2009

Nghị định số 90/2009/NĐ-CP ngày 20/10/2009

 Nghị định số 90/2009/NĐ-CP ngày 20/10/2009 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động hoá chất.

Luật hóa chất số 06/2007/QH12

Luật hóa chất số 06/2007/QH12

Luật hóa chất số 06/2007/QH12 được Quốc Hội khóa 12 thông qua ngày 21/11/2007 quy định về hoạt động hóa chất, an toàn trong hoạt động hóa chất, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động hóa chất, quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất.