List/Grid

Tag Archives: Hội đồng nhân dân

Thông tư số 63/2009/TT-BTC ngày 27/03/2009

Thông tư số 63/2009/TT-BTC ngày 27/03/2009

Thông tư số 63/2009/TT-BTC ngày 27/03/2009 của Bộ Tài chính ban hành quy định về công tác lập dự toán, tổ chức thực hiện dự toán và quyết toán ngân sách huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân.

Luật tổ Chức Hội đồng nhân Dân và Uỷ Ban nhân Dân 30/06/1989

Luật tổ Chức Hội đồng nhân Dân và Uỷ Ban nhân Dân 30/06/1989

 Luật tổ Chức Hội đồng nhân Dân và Uỷ Ban nhân Dân quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp.Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 30 tháng 6 năm 1989.

Luật Tổ Chức Hội Đồng nhân Dân và Ủy Ban Nhân Dân 1983/06/30

Luật Tổ Chức Hội Đồng nhân Dân và Ủy Ban Nhân Dân 1983/06/30

Luật Tổ Chức Hội Đồng nhân Dân và Ủy Ban Nhân Dân đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VII, kỳ họp thứ 5, thông qua ngày 30 tháng 6 năm 1983.

Luật bầu cử Đại biểu Quốc Hội số 56 L/CTN ngày 15/04/1997

Luật bầu cử Đại biểu Quốc Hội số 56 L/CTN ngày 15/04/1997

Luật bầu đại biểu Quốc hội số 56 L/CTN của được Quốc Hội nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa IX, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 15/04/1997.
Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 1994

Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 1994

Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân quy định vể tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 1994.
Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân số 31/2004/QH11

Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân số 31/2004/QH11

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân số 31/2004/QH11 được Quốc hội khóa 11 thông qua ngày 03/12/2004 quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân.

Nghị định của Chính phủ số 50/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 50/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 50/2001/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2001 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật mặt trận tổ quốc việt nam.