List/Grid

Tag Archives: chính sách ưu đãi người có công với cách mạng

Thông tư số 47/2009/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 11/03/2009

Thông tư số 47/2009/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 11/03/2009

Thông tư số 47/2009/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 11/03/2009 của Bộ Tài Chính – Bộ Lao Động – Thương binh và Xã hội ban hành hướng dẫn cấp phát, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp  tham gia kháng chiến do ngành Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý.