List/Grid

Tag Archives: chế độ bảo hiểm xã hội.

Nghị định của Chính Phủ số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003

Nghị định của Chính Phủ số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003

– Nghị định của Chính Phủ số 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xà, phường, thị trấn. Nghị định này quy định về số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cán bộ, công chức cấp xã); quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã, chế độ đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã và cán bộ thôn, làng, ấp, bản, buôn, sóc ở xã và tổ dân phố ở phường, thị trấn (sau đây gọi chung là thôn và tổ dân phố).

Nghị định số 100/2002/NĐ-CP

Nghị định số 100/2002/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 100/2002/nđ-cp ngày 06 tháng 12 năm 2002 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bảo hiểm xà hội Việt Nam.