List/Grid

Tag Archives: cục an toàn lao động

Quyết định số 147/QĐ-LĐTBXH ngày 22/01/2009

Quyết định số 147/QĐ-LĐTBXH ngày 22/01/2009

Quyết định số 147/QĐ-LĐTBXH ngày 22/01/2009 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Quy định Chức năng, Nhiệm vụ, Quyền hạn và Cơ cấu Tổ chức của Cục An Toàn Lao Động.

Nghị định số 186/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 25/12/2007

Nghị định số 186/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 25/12/2007

Nghị định số 186/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 25/12/2007 quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – thương binh xã hội.