List/Grid

Tag Archives: BT

Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16/04/2009

Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16/04/2009

Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16/04/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất.

Nghị định số 02/1999/NĐ-CP ngày 27/01/1999

Nghị định số 02/1999/NĐ-CP ngày 27/01/1999

Nghị định của Chính Phủ số 02/1999/NĐ-CP ngày 27/01/1999 về sửa đổi, bổ sung một số Điều của quy chế đầu tư theo Hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng – chuyển giao – kinh doanh, hợp đồng xây dựng – chuyển giao áp dụng cho đầu tư nước ngoài tại Việt Nam