List/Grid

Tag Archives: bộ

Nghị định số 119/2004/NĐ-CP ngày 11-05-2004

Nghị định số 119/2004/NĐ-CP ngày 11-05-2004

Nghị định số 119/2004/NĐ-CP ngày 11-05-2004 của Chính phủ quy định Công tác Quốc phòng ở các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các Địa phương

Nghị định số 178/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 03/12/2007

Nghị định số 178/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 03/12/2007

Nghị định số 178/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 03/12/2007 quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang bộ.

Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-BTP-BNV do Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ ban hành ngày  24/01/2005

Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-BTP-BNV do Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ ban hành ngày 24/01/2005

Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-BTP-BNV do Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ ban hành ngày  24/01/2005 về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định… Read more »